> Начало > Новини > ПРОМЕНИ В УЛИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ

ПРОМЕНИ В УЛИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ

02.12.2010
02.10.2010г./ Във връзка с изпълнение на проект Пълен воден цикъл на Смолян се прави промяна в организацията на движението по бул. „България” от кръстовището при EVN до кръстовището пред Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” за периода от 01.12.2010г до 15.12.2010г. За подробностите около организацията, прилагаме Заповед на Кмета на Община Смолян – Дора Янкова.   З А П О В Е Д № РД 3844 гр. Смолян, 01. 12. 2010г. На основание чл.44, ал. 1, т.1 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация, чл. 9  ал. 3 от Закона за движение по пътищата  и във връзка с постъпила молба от Консорциум „КОПАСА ПОНССТРОЙ ВОД”– гр.София за създаване на временна организация на движението  и приложен съгласуван проект и издадено становище  с рег. № ПП – РЯ-4056-84 /13.10.2009г от сектор ПП на ОД –на МВР и искане с входящ № 26-279-80/01.12.10г.  Н А Р Е Ж Д А М:  1.Строително ремонтните работи за изграждане на водопровод по бул.”България” от кръстовището на булеварда с ул.”Родопи”, ул.”Белия камък” и ул.”Наталия” до кръговото кръстовище с Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” да се организират, съгласно представеният проект за временна организация на движението на следните етапи: - първи етап: Спирам движението на всички моторни превозни средства по дясното платно (посока Смолян) в участъка от кръстовището с EVN – ул.”Белия камък” до прекъсната средна разделителна ивица  преди бензиностация  „Анри 64” Движението по посока кв. Смолян се пренасочва в лявото платно и същото от еднопосочно става двупосочно. Чертеж № 1 и № 2 от проекта.  - втори етап: Спирам движението за всички МПС  по лявото платно посока по посока Смолян в кръстовище ЕVN до прекъсната разделителна  ивица преди бензиностанция  „Анри 64” Движението посока кв. Райково се пренасочва в дясната пътна лента и тя от еднопосочна става двупосочна. Чертеж № 3 и № 4 от проекта. - трети етап: Определям движение с ограничена пропускливост  в лявото платно от Бензиностанция „Анри 64” до кръговото кръстовище на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” СМР ще се извършват в едната лента на лявото платно за движение. - четвърти етап: Изпълнение на водопровода в рамките на ул. „Кольо Фичето” от кръстовището – организирам движението с ограничена пропускливост. - пети етап: изпълнение на водопровода в рамките на ул. „Кольо Фичето” от западния край на автобусните спирки. Спирам движението за всички МПС в посоченият участък и посочвам обходни маршрути по ул. „Хан Аспарух” и по ул. „Дичо Петров”. Срок на изпълнение на  заповедта  – 01.12.2010г. до 15.12.2010г.  По време на строителството да се осигури непрекъснат достъп за автомобилите със специален режим на движение. Фирмата изпълнител да уведоми писмено за ремонтните работи ЦСНП – Смолян, за сроковете на ремонта.  2. Пътната сигнализация, оказваща новата организация на движение да отговаря на представения проект за временна организация на движението и на Наредба № 16/23.07.2001 на МРРБ и изискванията на ПП на ЗДП. Отговорник за поставяне, целостта и изправността на временната сигнализация е инж.Цвета Калустян - директор на консорциум „КОПАСА ПОНССТРОЙ ВОД” и  г-н Красимир Пантелеев -  представител  на фирмата изпълнител. Мобилен тел. 0888-670-666. Препис от настоящата заповед да се изпрати на  началник РПУ – Смолян, началник сектор – ПП, началник РУ”ПБС” за осъществяване на организация и контрол. Настоящата заповед да се оповести на населението в общината  чрез средствата за масово осведомяване Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  г-н М. Генчев – заместник кмет на община Смолян.   Дора Янкова,Кмет на община Смолян