> Начало > Новини > ОБЩИНА СМОЛЯН ИМА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ОБЩИНА СМОЛЯН ИМА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

24.11.2010
 На 12 ноември т. г. Общинският съвет в Смолян утвърди предложената от кмета на общината Дора Янкова комплексна Програма за управление на отпадъците на територията на Смолян и съседните селища за периода 2010 – 2014 година. Тя е в отговор на изискванията на чл. 29(1) 1 от ЗУО, съобразена с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците и Указанията на колегиума на МОСВ. В Програмата е направена оценка на съществуващото състояние в общината, събрани са сведения за количествата и вида на генерираните отпадъци, за тяхното събиране и извозване, депониране и обезвреждане. Предложен е конкретен план за действие със съответните форми и контрол. Политиката на община Смолян в това направление цели да се осигури управление на дейностите свързани с отпадъците по начин, който не застрашава човешкото здраве, не причинява замърсяване или негативно въздействие върху животинския и растителен свят, намалява количеството отпадъци и тяхното вредно въздействие. Създава предпоставки за повторна употреба и рециклиране и екологосъобразно крайно обезвреждане. Общинския съвет прие Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Смолян – 2010 – 2014 година и задължи кмета на общината ежегодно в срок до 30 март да внася в Общинския съвет отчет за изпълнението й. Всички желаещи да се запознаят по-подробно с Програмата и с мерките в нея, могат да я намерят на електронната страница на община Смолян. ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СМОЛЯН