> Начало > Новини > СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

01.07.2024

Във връзка с въвеждане на новата Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметка за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща такса битови отпадъци и за начина на изчисляване на размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местни данъци и такси и въвеждане на нов начин за определяне на Такса битови отпадъци от 2025 г., Община Смолян стартира теренно определяне на количеството битови отпадъци генерирани от територията на Община Смолян.

В едномесечен период считани от 01.07.2024 г. ще се извършва измерване на количеството отпадък от три целеви групи – домакинства, администрации и производствени предприятия.

За домакинствата, при желание за включване в теренното определяне на количество отпадък, ще бъдат раздавани устройства за измерване на отпадъка (кантар) и найлонови торби, в които да се събират отпадъците.

Всеки, който има желание да се  включи в теренното определяне на количеството отпадък, може да се запише в стая 441 и 419 в Община Смолян, като ще получи кантар и 4 вида торби – за общ битов отпадък, за биоразградим и за разделно събиране.

Теренното определяне на количеството отпадък или т.н. норма на натрупване е от съществено значение при избора на основа за определяне на такса битови отпадъци, която ще бъде въведена от 01.01.2025 г.

Пресцентър на община Смолян