> Начало > Новини > Община Смолян повишава качеството на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Община Смолян повишава качеството на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

22.05.2024

Комисия от Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) извърши планова проверка за спазването на стандартите за качество на социалните услуги, правата на потребителите на социалните услуги и за начина, по който общините разходват средства от държавния бюджет в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ /АП/, с доставчик Община Смолян.
Проверката се извърши в периода от 22 до 26 април т.г. Услугата се предоставя на 129 потребители обслужвани от социални асистенти почасово.
Становището на комисията е, че в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ – гр. Смолян е създадена добра организация на работата по отношение осигуряване на необходимата подкрепа на потребителите съобразно специфичните им потребности.
Доставчикът на социалната услуга Община Смолян има положителна нагласа и готовност за развитие на услугата – разработени са различни видове процедури, инструкции и правила, уреждащи реда и начина на организация на дейността. Екипът, администриращ услугата, е мотивиран и полага усилия за повишаване качеството на предлаганата социална услуга.
Като добра практика може да се отбележи, че координаторът на АП е разработил собствени подробни справки, подпомагащи отчетността, проследяващи ангажираността на служителите и предоставящи възможност за проследяване на движението на потребители и служители. От справките се вижда не само часовата, но и времевата (часови диапазон) ангажираност на служителите, броят на обслужваните от всеки един асистент потребители, причината за прекратяване на предоставянето на услугата, овакантените позиции, включването на нови потребители и начинът за връзка със служителите.

Това е втората положителна оценка от агенцията, която през февруари т.г. провери домовете в Петково и Ровина и посочи,  че в тях се предлагат качествени услуги , а за потребителите се полагат адекватни грижи. 

Пресцентър на община Смолян