> Начало > Новини > Расте броят на потребителите в проект „Грижа в дома в

Расте броят на потребителите в проект „Грижа в дома в община Смолян“ за възрастни и хора с увреждания.

15.02.2024

Расте броят на потребителите и се увеличава териториалния обхват на предоставяните здравно-социални услуги по проекта. От началото на проекта от социалните услуги са се възползвали 374 човека от 24 населени места на територията на община Смолян. Към момента ползвателите на услугата са 341 човека, като 33 са отпаднали от проекта по различни причини.

В началото на м. февруари се проведе въвеждащо обучение на допълнително назначените на трудови договори домашни помощници. За повишаване на квалификацията и уменията на домашните помощници се провеждат планираните ежемесечни супервизии /индивидуални и групови, в зависимост от текущите потребности на заетите в предоставянето на здравно-социалните услуги/. Обсъждат се проблеми, които възникват в ежедневната работа, търсят се решения, споделят се различни подходи при решаване на проблеми, обменя се опит.
Целевата група от потребители са с решения на ТЕЛК, епикризи и други актуални медицински документи, лица над 54 г. /в невъзможност за самостоятелен живот/, възрастни в невъзможност за самообслужване и други уязвими групи.

Здравно-социалните услуги се предоставят ежедневно, в съответствие с индивидуалните потребности на всеки потребител. Периодично екипът на проекта посещава потребителите на услугите в дома им, с цел извършване на контрол по изпълнението на задълженията на домашните помощници и медицински специалисти. Обсъждат се мнения и препоръки с потребителите относно качеството на предоставяните социални услуги и тяхното значение за нуждаещите се хора.

Като желана и необходима се наложи социалната услуга доставка на храни, лекарства и извършване на административни услуги със средства на потребителите. Тя се предоставя в 5 населени места от общината и се ползва от 79 човека и се обслужват от 6 работника доставки.

Здравно-социалните услуги се предоставят от 80 домашни помощника и 4 медицински специалисти, които работят по утвърден месечен график. Чрез предоставянето на разнообразни здравно-социални услуги се разширяват възможностите от подкрепа на хората с увреждания и възрастни, зависими от грижа в домашна среда.

„Грижа в дома в община Смолян“ е проект, изпълняван от Община Смолян по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома" и финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.