> Начало > Новини > ПОКАНА

ПОКАНА

14.09.2023

Уважаеми госпожи и господа,

Община Смолян Ви кани на Информационно събитие по проект „Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и повишаване информираността и капацитета за рециклиране в община Смолян“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0027-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е част от процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, Приоритетна ос 2 “Отпадъци” на ОП “Околна среда” 2014-2020 г.

Информационното събитие ще се състои на 15.09.2023 г. /петък/ от 15:00 ч., зала 247 в сградата на Община Смолян, адрес гр. Смолян, бул. „България“ 12.

По време на събитието ще имате възможност да се запознаете с дейностите по проекта, планираните събития и очаквани резултати от изпълнението му.

 

Очакваме Ви!


Николай Тодоров Мелемов
Кмет на Община Смолян