> Начало > Новини > Община Смолян подаде 65 проектни предложения за включване в първия етап за обновяване на жилищни сгради

Община Смолян подаде 65 проектни предложения за включване в първия етап за обновяване на жилищни сгради

02.06.2023

  

Община Смолян подаде 65 проектни предложения за включване в първия етап за обновяване на жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

 

 

Община Смолян подаде 65 проектни предложения за саниране на жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Всички постъпили заявления от Сдруженията на собствениците за участие в процедурата, придружени от доклади за енергийно и техническо обследване, са обработени и подадени в системата ИСУН 2020 в рамките на обявения краен срок. Проектните предложения са на обща стойност 68 668 462,96 лева и РЗП 208 580,88 кв. м. жилищна площ.

Предстои да бъде извършена оценка и класиране на подадените проекти от оценителна комисия, определена с акт на Ръководителя на Структура за наблюдение и докладване (СНД) - Дирекция ,,Жилищна политика” на МРРБ на национално ниво, като оценяването и класирането на предложенията се извършва до три месеца от назначаването на комисията, съгласно ПМС 114 от 08 юни 2022 година за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост. Редът и критериите за оценяване са определени в т. 16 и т. 17 от Насоките за кандидатстване. Предложения, получили минимум 72 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

Сдруженията на собствениците ще бъдат своевременно уведомявани за евентуални въпроси от оценителната комисия и резултатите от класирането.

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове; стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради, намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Списък на подадените заявления от Сдруженията на собствениците за участие в процедурата за финансиране на многофамилни жилищни сгради по ред на постъпване в Община Смолян:

 

Име на сдружение

РЗП

1

СС "УЛ. ЗОРНИЦА 2, БЛ. 18, ГР. СМОЛЯН"

2 418,00 кв. м

2

СС "ИЗВОР-4, ГР. СМОЛЯН, УЛ. НАТАЛИЯ 11"

5 064,00 кв. м

3

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ № 18,БЛ.А-4

5 128,00 кв. м

4

СС "БЛОК ИЗВОР 2, ГРАД СМОЛЯН, УЛ. НАТАЛИЯ 7

3 551,00 кв. м

5

СС "ПЕТРОВИЦА А 2, ГР. СМОЛЯН, УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ № 22, ВХ. А, Б и В"

4 135,00 кв. м

6

СС "СОКОЛИЦА 55, БЛОК 5, ГР. СМОЛЯН"

4 475,00 кв. м

7

СС "ГР. СМОЛЯН, П. Р. СЛАВЕЙКОВ №6, БЛ. ЕПЖС

3 624,00 кв. м

8

СС "ЗАЕДНО В ОБЩА ЦЕЛ ГР.СМОЛЯН, УЛ. МЛАДОСТ №20, БЛ. ОСТРИЦА №6 ВХ. А И ВХ. Б"

2 574,00 кв. м

9

СС "МАВИПЛАСТ-1 ГР. СМОЛЯН ОБЩ. СМОЛЯН УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК №8 БЛ. 1"

873,00 кв. м

10

СС "ТЕКСТИЛЕЦ 1, ГР. СМОЛЯН, УЛ. СОКОЛИЦА 53"

1 554,00 кв. м

11

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ №7, ПЕКОВАТА КЪЩА"

488,84 кв. м

12

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. ЕВРИДИКА №10 Ж. К. НЕВЯСТА, БЛ. 13"

3 860,00 кв. м

13

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. ЧАН 3, БЛ. НЕВЯСТА 8"

4 461,00 кв. м

14

СС "ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ №39 БЛ. 21"

2 276,61 кв. м

15

СС "ОРФЕЙ 1, УЛ. ПЕТЪР БЕРОН №14, ГР. СМОЛЯН"

4 460,00 кв. м

16

СС "ЖИЛИЩЕН БЛОК ПРОЛЕТ, УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 12, ГР. СМОЛЯН"

1 561,00 кв. м

17

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. ЧАН №1 Ж. К. НЕВЯСТА БЛ. 9 - ЗОРА"

5 485,00 кв. м

18

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. ХАДЖИ ХРИСТО ПОПГЕОРГИЕВ №18, БЛ. ПРОГРЕС-1"

5 334,00 кв. м

19

СС "БЛОК ЧЕРНОКА, ГР. СМОЛЯН, УЛ. ГРУДЬО ВОЙВОДА №2"

1 555,00 кв. м

20

СС "ЖИЛИЩЕН БЛОК СТРОИТЕЛ-4, УЛ. МЛАДОСТ №2, ГР. СМОЛЯН"

2 994,00 кв. м

21

СС "БЛОК 4-НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ХАН АСПАРУХ 15 ГР. СМОЛЯН"

3 246,00 кв. м

22

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ №20 БЛ. А-3"

5 210,00 кв. м

23

СС "ГР. СМОЛЯН, КВ. БЕКЛИЙЦА УЛ. ГРУДЬО ВОЙВОДА 4 БЛОК БОРИКА"

1 555,00 кв. м

24

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. АРХ. ПЕТЪР ПЕТРОВ №9 БЛОК №43"

3 461,00 кв. м

25

СС "ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ №43, БЛОК. МИНЬОР-1980"

3 060,50 кв. м

26

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. ЕВРИДИКА №4, БЛОК НЕВЯСТА-4"

2 574,00 кв. м

27

СС "ГР.СМОЛЯН, УЛ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1 БЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 2"

2 792,00 кв. м

28

СС "БНБ-2, ГР. СМОЛЯН, УЛ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ №3"

2 792,00 кв. м

29

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. ХАДЖИ ХРИСТО ПОПГЕОРГИЕВ №20, БЛ. ПРОГРЕС-2"

5 334,00 кв. м

30

СС "ПЕРЛА, ГР. СМОЛЯН, УЛ. ХАН ПРЕСИЯН 32"

4 460,00 кв. м

31

СС "НОВ ЦЕНТЪР БЛОК 45, ГР. СМОЛЯН, УЛ. АРХ. ПЕТЪР ПЕТРОВ 5"

4 420,00 кв. м

32

СС "БЛОК МЕЛИОРАЦИИ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 35, ГР. СМОЛЯН"

1 525,00 кв. м

33

СС "БЛОК 48, НОВ ЦЕНТЪР-СМОЛЯН, УЛ. ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ 10"

3 962,00 кв. м

34

СС "ОСТРИЦА 1, ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН 2, БЛ. 1"

3 733,00 кв. м

35

СС "ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 72"

2 362,85 кв. м

36

СС "ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 48 БЛОК 7"

1 084,00 кв. м

37

СС "АРХ. ПЕТЪР ПЕТРОВ №1, БЛ. 46, ГР. СМОЛЯН"

4 348,00 кв. м

38

СС "БЛОК КИТКА, ГР. СМОЛЯН, УЛ. ХАН ПРЕСИЯН №28"

1 443,94 кв. м

39

СС "ОБЩИНА СМОЛЯН, ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОКИЧЕ 3 КЦ-БЛ. 41"

2 941,00 кв. м

40

СС "ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ №37 БЛОК №20"

2 080,75 кв. м

41

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. ГЕО МИЛЕВ 87 БЛОК РОЖЕН"

3 085,00 кв. м

42

СС "БЛОК ПОДВИС УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ №16, ГР. СМОЛЯН"

1 283,00 кв. м

43

СС "НЕВЯСТАТА-16, ГР. СМОЛЯН, УЛ. ЕЛИЦА 4"

4 487,00 кв. м

44

СС "ГР. СМОЛЯН, ОБЩ. СМОЛЯН, УЛ. ЕВРИДИКА №8 БЛОК НЕВЯСТАТА-12"

5 096,00 кв. м

45

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. ЧАН 5, БЛ. НЕВЯСТАТА 7 ВХ. Б, В, Г"

4 491,00 кв. м

46

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. ПЕРЕЛИК 17, КЦ 26"

4 304,00 кв. м

47

СС "БЛОК №5 БУЛ. БЪЛГАРИЯ №50, ГР. СМОЛЯН"

829,12 кв. м

48

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. ВЪЗХОД №5, ВХ. А, Б, В"

3 099,00 кв. м

49

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОЛЬО ФИЧЕТО №2, БЛ. 8"

1 961,00 кв. м

50

СС "ГРЕБЕНЕЦ 2 А, ГР. СМОЛЯН, ОБЩ. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 14"

2 792,00 кв. м

51

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОЛЬО ФИЧЕТО №1, КЦ-7"

3 330,00 кв. м

52

СС "БЛОК БРЯСТ, УЛ. НАТАЛИЯ 19, ГР. СМОЛЯН"

3 359,00 кв. м

53

СС "БЛОК ГУСВ ГР. СМОЛЯН, УЛ. НАТАЛИЯ 15"

2 094,00 кв. м

54

СС "БЛОК №47, ГР. СМОЛЯН, УЛ. ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ №8"

4 224,00 кв. м

55

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ №14, БЛОК ВЪЗХОД"

2 920,00 кв. м

56

СС "ИЗВОР 5, ГР. СМОЛЯН, УЛ. НАТАЛИЯ 13"

4 484,00 кв. м

57

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ №11 БЛОК 34"

4 197,00 кв. м

58

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. ПЕРЕЛИК 1, ВХ. А, Б, В, Г"

4 267,00 кв. м

59

СС "ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН №4 БЛ. ОСТРИЦА 2 ВХ. А, ВХ. Б, ВХ. В"

3 765,00 кв. м

60

СС "ЕНЕРГИЯ-25 БУЛ. БЪЛГАРИЯ №31, ГР. СМОЛЯН"

1 288,00 кв. м

61

СС "БЛОК 1, С. СЛАВЕЙНО, ОБЩ. СМОЛЯН"

1 535,27 кв. м

62

СС "ГР. СМОЛЯН, БЛ. БОР, УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 4"

1 859,00 кв. м

63

СС "ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ №4, БЛ. 14, ГР. СМОЛЯН"

3 834,00 кв. м

64

СС "БЛОК 27, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 42, ГР. СМОЛЯН"

3 993,00 кв. м

65

СС "КРАСИВ ЦЕНТЪР ДЦ 13, ГР. СМОЛЯН, УЛ. ПОЛК. ДИЧО ПЕТРОВ №22"

3 748,00 кв. м