> Начало > Новини > 32 –МА ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ПОЛУЧАВАТ ГОДИШНАТА НАГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

32 –МА ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ПОЛУЧАВАТ ГОДИШНАТА НАГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.05.2023

Във връзка с 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, и на основание Правилника за отличията на община Смолян, за постижения в сферата на образованието, науката, културата и журналистиката с Годишната награда на Община Смолян за 2023 г., със Заповед на кмета Николай Мелемов, се отличават:

1. НЕЛИ К. СОКОЛОВА – старши учител в ДГ „Слънце” – гр. Смолян.
За прилагане на иновативни методи на преподаване и оценяване на децата и използване на модели за позитивно възпитание на подрастващите, основаващи се на сътрудничество. За приобщаване и поощтряване на родителите на деца със специални образователни потребности. За участието й в квалификационни форми и непрекъснатото усъвършенстване на професионалните си компетентности. За активната й работа в разработване на проекти по различни Национални програми и платформи.

2. МИЛЕНА А. ТОПУЗОВА – старши учител в ДГ „Синчец“ – гр. Смолян. За умелото подбиране и използване на подходящи образователни стратегии при провеждане на образователно-възпитателния процес, съобразени с индивидуалните заложби на всяко дете. За използване на нестандартни похвати и разнообразни форми и средства за постигане на максимални резултати в подготовката на децата за училище. За активното й участие в разработката на интересни форми на вътрешна и външна квалификация. За оказване на организационна и методическа подкрепа на новоназначени учители.

3. ЙОРДАНА В. ШОПОВА – директор на ДГ „Родопчанче” – гр. Смолян. Директор-новатор. За прилагането на съвременни иновативни методи на организиране на образователния процес в детската градина. За отличните й организационни качества, комуникативни умения, лоялност и коректност в работата й с деца, колектив и родителска общност. За умелото й ръководство и насърчаване на екипа към използване на интерактивни методи на обучение. За приносът й към реализиране на европейски проекти по енергийна ефективност. За успешно реализиране на проекти към Национални програми на МОН. За оказване на организационна и методическа подкрепа на новоназначени учители.

4. НЕДЯЛКА Н. ТАЧЕВА – ресурсен учител в ДГ „Радост“ – гр. Смолян. За проява на отговорно отношение, постоянство и съпричастност към развитието на децата. За успешната й работа с деца със специфични образователни потребности. За активно взаимодействие и сътрудничество с родители и за координиране процесите в сферата на приобщаващото образование. За формиране на морални ценности, родолюбие и традиции, които са залог за опазване на българската ни идентичност и оцеляване. За приемането на професията „учител“ не като работа, а като кауза.

5. ПЕТЯ И. ДИМИТРОВА – старши учител в ДГ „Буратино” – гр. Смолян. За прилагане на иновативни методи на преподаване и оценяване на децата и използване на модели за позитивно възпитание на подрастващите, основаващи се на сътрудничество. За ползотворна дейност с родителската общност. За приобщаване и поощряване на родителите на деца със специални образователни потребности. За оказване на организационна и методическа подкрепа на млади учители.

6. МИРЕЛА А. ВРИНЧЕВА- старши учител в ДГ „Зорница“- гр. Смолян. За дългогодишния й упорит 42- годишен труд като учител. За нейната отдаденост на професията. За високата й отговорност, изграждане на умения и качества у подрастващите, които осигуряват реални компетенции. За прилагане на иновативни методи на преподаване и оценяване на децата и използване на модели за позитивно възпитание на подрастващите, основаващи се на сътрудничество. За ползотворната й работа с родителската общност.

7. МАРИЯ И. ИВАНОВА – старши учител в ДГ „Веселушко” – гр. Смолян.
За постоянния й стремеж към новаторство в образователната система и прилагане на креативност, иновативност и индивидуален подход, както с децата, така и с родителите. За участие в национални проекти и програми насочени към допълнително обучение на децата от уязвими групи по Български език. За активно участие по проект „Работилници за родителите“, създаден с цел повишаване на родителския капацитет на семействата на децата от уязвимите групи и адаптирането на децата към детската градина. За активното й сътрудничество с родителската общност, за постигане по-добри резултати в работата с децата и задържането им в образователната система.

8. СВЕТЛАНА П. СТЕФАНОВА – учител в ДГ „Славейче“ - гр. Смолян.
За прилагане на нестандартни похвати и разнообразни форми и средства за интересно представяне на учебния материал, съобразени с индивидуалните способности на всяко дете. За подпомагането им да правят избор и да проявяват творчество. За партньорство с родители, изградено на взаимно доверие и уважение на личността им.

9. СИЙКА А. ВАКЕВА– заместник- директор по учебната дейност в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян. За високия педагогически професионализъм и управленски компетентности при планиране на образователния процес в трите степени на средното образование. Доказан преподавател по география и икономика, използващ креативни методи и практики на преподаване. За ефективната си работа в професионалните екипи. За дейността й за утвърждаване на училището като иновативно. За използване на стратегии и методи за поведението на учениците, водещи до подобряване на поведенческите им умения. За участието й във цялостната дейност на училището през дългия си професионален път.

10. ЕЛЕНА С. СЛАВКОВА – учител по български език и литература в ОУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Смолян. За проявено новаторство в използването на съвременни методи в образователния процес. За постиженията й като учител, изразяващи се в участието й в много вътрешно-училищни квалификации, изготвянето на Стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. Създава работни листове и самостоятелни работи, с което провокира мисленето на учениците си. За умението й да моделира, твори, украсява, да експериментира и да създава красота в училището.

11. ЗЛАТКА Б. КЕРИМОВА – старши учител в начален етап на основното образование в ОУ „Стою Шишков“ - гр. Смолян. За създаване на устойчиви практики и мотивиране на учениците за личностно развитие. За високия стил на преподаване и работа в сътрудничество с колеги от училището. За постигнати високи постижения на нейните ученици в математически състезания, печелейки призови места. За отличната й работа с родители и колеги.

12. АЛБЕНА Е. ХАДЖИЕВА – учител по английски език в ОУ „Юрий Гагарин” – гр. Смолян. За отличната й научно-методическа подготовка като учител. За използване на съвременни иновативни методи на преподаване и активното й участие в организирането на извънкласните дейности в училището. За непрекъснатата й работа с родителите. За личностно развитие и развитие на компетентностите на всеки ученик. За провеждане на качествен образователно-възпитателен процес, открояващ се с търсене на разнообразни обучителни ресурси.

13. ВЕЛИЧКА Т. КИНДОВА - начален учител в ОУ „Иван Вазов” – гр. Смолян. За новаторския й дух и прилагане на проектно-базирано обучение. За постижения в подготовката на нейните ученици, водещи до отлично представяне в олимпиади и състезания, и класирането им на челни места на областно и национално ниво, чрез прилагане на иновативни методи с професионална прецизност. За участието й в Иновации на училището. Участие в национални програми на МОН. За работата й като базов учител на студентите от ПУ «Паисий Хилендарски»-филиал Смолян. За отличната й работа с родители, институции и оказването на методическа помощ на колеги.

14. ВАНЯ Д. ТОНОВА – старши учител в начален етап в СУ „Отец Паисий” – гр. Смолян. За постижения в професионалната област и методика на преподаване. За отлично представяне на нейни ученици в национални и областни математически състезания и класирането им на призови места. За подготовката на учениците за успешното им представяне на Национално външно оценяване. За участие в разработка на проекти по Национални програми на МОН.

15. ЮЛИЯНА М. МАКАКОВА – старши учител по математика и компютърно моделиране и информационни технологии в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Смилян. За високата й професионална работа и реализирани дейности, които се отличават с нестандартност в подходите и формите на работа. За прилагане на STEM иновации и разработване и участие в проектни дейности на национално, общинско и училищно ниво. За успешни модели на работа с учениците в различни възрастови групи, чрез отлична педагогическа подготовка и начин на преподаване. За поддържането на висока мотивация и ангажираност на учениците, което води до високи успехи. За създаване на сигурност и спокойствие у учениците. За разработването на проекти по национални програми на МОН, община Смолян и други. За партньорството с родители.

16. ВЕСЕЛИНА М. ХАДЖИЕВА - главен учител в начален етап на образование в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Арда. За подготовката на учениците за успешното им представяне на Национално външно оценяване, състезания и олимпиади. За доказания висок професионализъм и уменията й при обучението на учениците. За непрекъснатото й професионално усъвършенстване и квалификация. За богатият й опит в преподаването и прилагане на новостите. За високата и загриженост за обществения и културен живот на училището и за организирането и участието й в благотворителни кампании.

17. ИРИНА Р. УШЕВА – учител в група за ЦДО в ОУ „Стою Шишков“ с. Търън. За подготовка и участие на ученици в международни фестивали, откъдето се връщат с множество награди. За работа като наставник на млади учители. В своята дейност акцентира върху здравното възпитание на учениците. Мотивира колегите си да повишават личната си квалификация и съдейства за това чрез навременна информация за подходящи обучения. Едни от най- интересните семинари, които е подготвяла са „Социално-емоционално учене в STEM среда“. Ръководител е на ученически групи по национални програми.

18. СТЕФКА А. ПЕЕВСКА – старши учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт в ОУ „Никола Й. Вапцаров” – с. Широка лъка. За дългия й професионален принос в областта на образованието, отличаващ се с целенасочена работа за ефективност на образователно-възпитателния процес в училището. За личностно развитие и развитие на компетентностите на всеки ученик. За дейностите й като координатор в училище, като асоциирано към Системата на асоциираните към ЮНЕСКО училища. За участието й в организирането и провеждането на училищни празници с подчертан естетически усет и отговорност.

19. ЙОРДАНКА К. КАРАМАНОЛЕВА – психолог в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци. За прилагането на ефективни методи при организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес. За активна и ефективна работа с деца със специални образователни потребности. За активна дейност в разработването и реализацията на училищни проекти. За активно взаимодействие и сътрудничество с родители.

20. ВЛАДИМИРА А. ВЛАДИМИРОВА– старши учител по английски език в Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски“ – гр. Смолян. За постижения в професионалната област и методиката на преподаване по английски език. За използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение. За проявява на изключителна загриженост към учениците си, по отношение на справяне с трудностите. За заемане на призови места от нейните ученици на общински и областни състезания и олимпиади, успешното им представяне на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити. За високи резултати от образователно-възпитателната й работа и реализиран голям брой нейни възпитаници в престижни университети в страната и в чужбина.


21. ТОДОР С. СОТИРОВ – старши учител по математика в Езикова гимназия „Иван Вазов” – гр. Смолян. За доказания висок професионализъм и новаторски дух при мотивиране и подготовка на ученици, които заемат призови места на областни олимпиади и състезания по математика. За активна извънкласна дейност и принос в организирането и оценяването на областни кръгове на олимпиади по математика. За отличната му научна и методическа подготовка и стремеж за непрекъснато израстване в професионално отношение. За цялостната му професионална дейност, която води до издигане имиджа на гимназията.

22. ЕЛМИРА З. БОНКАЛОВА-КОСОВА - учител по право и икономика в ППГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян. За високи постижения на нейни възпитаници в национални конкурси. За заети едно първо и пет втори места на нейни ученици, участвали в Национално състезание по митнически контрол, организирано от Стопанска академия- гр. Свищов. За отличната й организация при подготовката и провеждане на иновативни лагери. За способността й да провокира учениците и да създава у тях самочувствие на знаещи и можещи млади хора. За оказване на постоянна методическа подкрепа на новоназначени учители. За организиране на квалификации и отличната й комуникация с родители.

23. Инж. ПЕТЪР И. СЛАВОВ – старши учител в ПГТТ „Христо Ботев“ -гр. Смолян. Учител-новатор и експериментатор. За отличната подготовка и представяне на негови ученици в ежегодни състезания по автотранспортна техника и заемането на челни места. За високата му мотивация сред учениците да участват в извънкласни форми – клуб „Картинг“. За участието му в Европейски проекти и Национални програми на МОН. За участието му в множество инициативи организирани от училището и общината.

24. МАРГАРИТА Г. КАЙКОВА – ст. учител в НУФИ „Широка лъка“ – с. Широка лъка. За дългогодишния й упорит 40 годишен труд като учител. За участието й при създаване на тестове за ДЗИ по теория на професията. За професионализма й при владеене на методите на преподаване по солфеж и теория на музикалните елементи. За реализирането на нейни ученици в големи ансамбли, като НПА „Филип Кутев“, Ансамбъл „Тракия“, оркестър за народна музика към БНР и много други известни фолклорни състави. За нейната отдаденост на професията.

25. НИКОЛА К. ОРЕШКОВ – актьор в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. Смолян. За многобройните му роли на учебната сцена на НАТФИЗ, Сатиричен театър „Алеко Константинов“, Младежки театър „Николай Бинев“. Значими роли изиграни в РДТ „Николай Хайтов“-Смолян, като: „Карнавал“, „Калуня каля“, „“Чичовци“ и други. Започнал работа в РДТ – гр. Смолян веднага след завършване на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – гр. София , специалност „Актьорство за драматичен театър“. За всеотдайно и ангажирано представяне на ролите, за талант и умение да печели обичта на публиката и като универсален, и като комедиен актьор.

26. БЛАГА Т. ИЛЧЕВА – главен уредник в РИМ „Стою Шишков” – Смолян – за високо професионалната й работа в областта на музейното дело, историята и културния туризъм, за реализираните многобройни проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства и за обществената, патриотична и народополезна дейност в Съюза на тракийските дружества в България.

27. АНГЕЛ С. КОНСУЛОВ – уредник в отдел „Фондове и живопис“ в Художествена галерия – гр. Смолян. За дългогодишната му работа като уредник в Галерията, като съорганизатор, организатор и комисар на Международен пленер по живопис. За организирането на изложби на най-известните български автори в Художествената галерия. За цялостното му лично творчество като художник, чиито колекции са в страната и чужбина.

28. ТОДОР С. ЗГУРОВ – член на Дружество на СБЖ №20 – гр. Смолян. За дългогодишната му работа като редактор във вестник „Родопски устрем“, главен редактор на списание „Ключ. Дългогодишен директор на Регионална библиотека „Николай Вранчев“. Член на редколегията на списание „Родопи“. Издадени монографии и студии по история и философия, както и множество книги с публицистика: „Дарове от планината“, „Из миналото на Полк. Серафимово“, „С огъня шега не бива“ и други. За книгата му „Извоюваната свобода“ – посветена на Освободителната за Родопите Балканска война.

29. НИКОЛА И. ЧУРАЛСКИ – журналист, публицист, сатирик и краевед в Дружество №46 на Съюза на българските журналисти – гр. Смолян. За множеството му публикации поместени в централни и местни медии. За издаването на книги: „Орфеево цвете“, „Житейски подрумчета“ и други. За многото монографии и публикации, плод на острото му перо, което показва лицето на Родопите чрез хората, институциите, творческата интелигенция. За актуалността на неговите статии, които са с обществена значимост.

30. ЕЛЕНА К. КАНЕВСКА-АНДРЕЕВА – художествен ръководител на Школа по народно пеене „Китка виена“ към Народно читалище „Кирил Маджаров – 1866“ гр. Смолян. За множество изяви на родна и международни сцени със завоювани най-високи отличия. За участието на децата от Школата в общински, регионални, национални и международни конкурси и фестивали и заемане на призови места съпроводени със златни медали. За високия й принос в културно-художествената дейност на НЧ „Кирил Маджаров-1866“ гр. Смолян.

31. КРИСТИНА В. НАУМОСКА – художествен ръководител на Танцов състав „Етномагия“ и Танцом клуб „Етномагия“ при Народно читалище „Светлина-1925“ с.Момчиловци. За голямата й страст към танците, която предава на младите момичета, които достойно представят родното читалище и прославят името на село Момчиловци, заемайки призови места на фестивали и събори. За неуморната й работа и любов към всичко, което прави, водейки се от мотото „Танците са езикът на душата, и в хубаво и в лошо“.

32. МИЛАНА С. СИВКОВА – танцьор в танцовия състав на Фолклорен ансамбъл „Родопа“ гр. Смолян. Солист в няколко танцови постановки на Ансамбъла. За творческото пресъздаване на възложените й сценични образи и въздействието върху зрителя. За пълноценното й участие в репетиции и концерти, за изключителния й професионализъм и сценично поведение по време на концертни изяви. За нейната инициативност и творчески подход, висока дисциплина и стриктно спазване стиловете и особеностите на българския танцов и музикален фолклор.


Годишните награди имат парично изражение в размер на 250 лв. и са съпроводени със „Значка на Смолян”. Предложенията за наградените са направени от техните педагогически и творчески организации.

 

Пресцентър на община Смолян