> Начало > Новини > Проектът на община Смолян за модернизацията на уличното осветление ще доведе до икономии в размер на 300

Проектът на община Смолян за модернизацията на уличното осветление ще доведе до икономии в размер на 300 хиляди лв. за година

28.09.2022

В община Смолян се проведе пресконференция по проект „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на гр. Смолян по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Тя се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021. Програмен оператор на програмата е Министерство на енергетиката.
Зам.-кметът инж.Мариана Цекова представи планираните дейности и резултати, както и напредъка в изпълнението на проекта към момента.
Предвидено е монтирането на общо 3044 осветителни тела на улици със светлинен клас М6, С4, Р4-Р6, където подмяната ще доведе до най-големи икономии на ел.енергия.
Основната цел на проекта е подобряване условията на живот на населението в град Смолян чрез реконструкция и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление на града. Специфичните цели са намаляване потреблението на ел.енергия, намаляване на въглеродните емисии и спестяване на разходите за поддръжка на системата за външно изкуствено осветление с 300 хиляди лв. за година.
Сформиран е екип за изпълнение на проекта . В изпълнение на дейностите за публичност и информация е създаден двуезичен сайт – ee-smolyan.eu , който да предоставя освен информация за изпълнението на проекта и актуална информация за политиката и проектите, които Община Смолян реализира в сферата на енергийната ефективност.
На 12 септември в Министерството на енергетиката е подписано допълнително споразумение към договора за безвъзмездна помощ относно промяна, поискана от Община Смолян. Промяната касае подмяна на целите осветителни тела, а не само на светлоизточниците. Обоснована е от факта, че ще осигури над 30 процента по-добри показатели за ефективност и нов 10-годишен експлоатационен цикъл, припомни инж.Цекова.
Предвидени са енергоспестяващи мерки. Подмяна на съществуващите осветителни тела със съвременни светодиодни осветители – доставка и монтаж на натриеви лампи с високо налягане и на улични осветителни тела –LED. Другата мярка е въвеждане на система за управление и енергиен мониторинг на уличното осветление.
Предстоящите дейности по проекта са обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на основната дейност по внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление на град Смолян. Възлагане на дейности по извършване на авторски и строителен надзор и др.
Бенефициент на проекта е община Смолян, а партньор е норвежката организация „Енок – Сентерет- Център за енергийна ефективност
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 784 066 лв., финансиране от ФМ на ЕИП – 666 456 лв., национално финансиране – 117 609, за община Смолян – 747 554 лв. и за партньор по проекта – 36 511 лв.
Предвидено е проектът да приключи през месец юли на следващата година. Инж. Цекова уточни, че главните улици не влизат в този проект, а само страничните.

Пресцентър на община Смолян