> Начало > Новини > Информация относно възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност в многофамилни сгради и

Информация относно възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност в многофамилни сгради и единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни и многофамилни сгради

27.09.2022

Във връзка със зачестилите  запитвания на граждани относно предстоящото саниране на многофамилни жилищни сгради и проведена информационна среща по тази тема, Община Смолян предоставя наличната към момента информация:


1. Възможности по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУРБ):
1.1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради:
Допустими ще бъдат всички многофамилни жилищни сгради с минимум 3 жилища.
Заявленията, подадени до м. март 2023 г., ще получат 100 % финансиране за обновяването на сградата. Тези, които подадат заявления до края на 2023 г., ще получат безвъзмездно финансиране в размер на 80 % от стойността на предвидените строително-монтажни работи.
Етапите за кандидатстване са:
- Създаване на сдружение на собствениците съгласно Закона за управление на етажната собственост;
- Изготвяне на архитектурно заснемане и технически паспорт на сградата и енергийно обследване.
През новия програмен период разходите за това ще бъдат изцяло за сметка на собствениците. Необходимостта от тези предварителни технически и енергийни проекти е да се установи какво е състоянието на сградата и какво трябва да изпълни строителя, за да достигне сградата клас на енергийна ефективност минимум „В“ и процент на енергийни спестявания минимум 30 %. В техническото и енергийно обследване се предписват мерките, които ще доведат до необходимите резултати като енергийни спестявания. След регистрацията на сдружението, следва то да възложи на избрана от собствениците фирма, вписана в регистрите на КАБ и КИИП и в поддържания от Агенцията за устойчиво енергийно развитие публичен регистър по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, да изготви енергийно, техническо обследване и технически паспорт.
- Попълване и подаване на Заявление за кандидатстване (конкретните изисквания ще бъдат указани в насоките за кандидатстване).
- По предварителни данни, важно условие за допустимост на кандидатите ще е доказване на постигане на енергиен клас на енергопотребление минимум „В“ и минимум 30 % спестяване на първична енергия за обновената сграда.
- Акцентът в програмата е върху енергийната ефективност. Изискванията към сградите, за които собствениците ще имат възможност да кандидатстват, са - зданията да са в добро конструктивно състояние и да бъдат проектирани до 26.04.1999 г., т.е при установени конструктивни проблеми в сградата, ремонтните работи няма да са допустими, но това се очаква да бъде конкретно и по-точно указано в насоките за кандидатстване.
Важно е да се отбележи, че многофамилните жилищни сгради, които вече имат сформирани сдружения на собствениците и са подавали заявления за финансиране по предишни програми – Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, няма да са с предимство пред останалите. Ще се кандидатства на ново, на конкурентен принцип и за всички важи изискването да имат предварително изготвени енергийно, техническо обследване и архитектурно заснемане и технически паспорт, които са част от документите за кандидатстване.
Конкретните параметри и критерии за оценка ще бъдат известни в очакваните подробни насоки за кандидатстване.
По последна информация, публикувана на 26.09.2022 година от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ), ролята на общините в реализирането на процедурата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която ще бъде финансирана от Плана за възстановяване и устойчивост е обсъдена на работна среща между ръководството на УС на НСОРБ и екипа на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“ предстои да бъдат публикувани за обществено обсъждане в края на седмицата (т.е. до 30.09.2022). Основните положения в проекта на насоки са представени пред НСОРБ на срещата. Съгласно публикуваното, ролята на сдруженията на собствениците ще бъде значителна, но основният двигател на процеса се очаква да бъдат общините.
Одобряването на насоките и отваряне на процедурата за кандидатстване е предвидено за ноември 2022 г.
Областните информационни центрове ще бъдат основните контактни точки за гражданите за кандидатстване по програмата.
1.2. Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради:
Допустими за кандидатстване ще са отделните домакинства както в еднофамилните, така и в многофамилните жилищни сгради.
Мерките, които се предвиждат да бъдат финансирани са две.
- Изграждане на слънчеви системи за битова гореща вода.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно домакинство ( всяко едно домакинство кандидатства индивидуално) е до 100%, т.е. напълно безплатно, като финансовият размер на тези 100% не може да надвишава сумата от 1 960 лева.

- Изграждане на фотоволтаични системи до 10 киловата /kW/.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ тук обаче не е 100%, е а е 70%, като тези 70% не може да надвишават сумата от 15 000 лева.
По мярката за фотоволтаични системи, домакинството може да се възползва от 100% безвъзмездна финансова помощ. Условието е през предходния отоплителен сезон, домакинството да е получавало помощи за отопление през зимния сезон, като за него стойността на инвестицията ще бъде на 100% безплатно.
Допустим разход в рамките на максималното безвъзмездно финансиране в размер на до 15 000 лв. е и закупуването на генератор. Важно условие е, че произведената от фотоволтаичните системи енергия ще може да се използва само за нуждите на домакинството, тоест не може да бъде продавана.
2. Възможности по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027
Очаква се еднофамилните къщи също да могат да бъдат санирани с европейски средства. Условието е те да се намират в 50-те големи общини, включително и Смолян.
Задължително условие за обновяване и на еднофамилните жилищни сгради ще бъде наличието на изготвено обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградата, което собствениците могат да възложат на специалисти.
Съгласно наличната информация, по Програмата за Развитие на регионите, многофамилните жилищни сгради също ще бъдат допустими за финансиране. Община Смолян попада в обхвата на Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“, в чийто обхват попадат инфраструктурните мерки за енергийна ефективност, които ще се реализират чрез Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). В този смисъл проектите за енергийна ефективност на еднофамилни и многофамилни сгради следва да са част от концепциите за ИТИ, които ще бъдат разработвани за територията на общината, като наличието на обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградата и по тази програма е поставено като предварително изискване.
Мерките за енергийна ефективност ще се изпълняват в съответствие с Дългосрочната стратегия за саниране на сградния фонд в Република България с хоризонт до 2050 г., като е предвидено да се реализират чрез комбинирано финансиране от безвъзмездна помощ в размер до 95% от стойността на допустимите разходи и техническа помощ в комбинация с финансов инструмент. Предвиждат се и възможности под формата на кредитни линии и портфейлни гаранции на компании, изпълняващи проекти за енергийна ефективност в жилищния и обществен сектор с цел да се стимулира пазара за изпълнение на ЕСКО договори.
Kъм настоящия момент моделът за подкрепа на мерките за обновяване на жилищни сгради по програмата за развитие на регионите е в процес на разработване. При стартиране на изпълнението на всяка от процедурите за финансиране на горепосочените мерки, е предвидено своевременно да бъде проведена публична кампания за популяризиране на възможностите за подкрепа, основните изисквания и редът за кандидатстване и одобрение на дейностите.
Така описаните по-горе условия са на база информацията предоставена до момента от програмите. Очакват се конкретни насоки за кандидатстване и изпълнение на горепосочените програми!

Източници на информация:
www.bgregio.eu
https://www.eufunds.bg/bg/oprd/accordion/894
https://www.namrb.org
www.nextgeneration.bg

 

Пресцентър на община Смолян