> Начало > Новини > ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ По проект „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено освет

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ По проект „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на гр. Смолян“

26.09.2022

 

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


Министерство на енергетиката

 

 

На 28 септември 2022 г. от 11:00 часа в зала 247 на Общинска администрация Смолян ще се проведе пресконференция за представяне на проект „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на гр. Смолян“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.001-0034-018, процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021. Програмен оператор на програмата е Министерство на енергетиката.

На пресконференцията ще бъдат представени планираните дейности и резултати, както и напредъка в изпълнението на проекта към момента.


„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните–донори и Програмния оператор на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”