> Начало > Новини > Община Смолян проведе поредната акция по премахване на излезли от употреба моторни превозни средства от т

Община Смолян проведе поредната акция по премахване на излезли от употреба моторни превозни средства от терени общинска собственост

23.09.2022

 

Община Смолян проведе поредната акция по премахване на излезли от употреба моторни превозни средства от терени общинска собственост. На 20.09.2022 г. Комисия назначена със Заповед № РД-0350 от 14.04.2022г. на Кмета на община Смолян извърши принудително преместване на 4 бр. излезли от употреба моторни превозни средства разположени на общински терени на следните улици:

  • ул. „Константин Иречек“, паркинг пред РУ – Смолян;
  • ул. „Добруджа“;
  • ул. „Тракия“;

Съгласно чл. 74, ал. 3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Смолян, излезлите от употреба моторни превозни средства се съхраняват на площадка за временно съхранение намираща се на адрес: гр. Смолян, ул. „Димитър Македонски“ №7 в рамките на 14 дни, след което последва разкомплектоване.

Съгласно чл. 75, ал. 3 от горецитираната Наредба се забранява съхраняването на ИУМПС на имоти общинска собственост и/или държавна собственост.

Предстои премахването на нови 16 бр. излезли от употреба МПС.

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян