> Начало > Новини > ПОКАНА ЗА ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

08.08.2022

ПОКАНА ЗА ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект

№ BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“,

който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Пресконференцията ще се проведе в зала 247
в сградата на Община Смолян
на 10 август 2022 г.
Начало: 14.00 ч.
Адрес: гр. Смолян, бул. „България“ №12

PDF Файл - Сценарий - Откриваща пресконференция община Смолян

PDF Файл - Прессъобщение за Откриваща пресконференция община Смолян

PDF Файл - Press Release


www.eeagrants.bg
Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.