> Начало > Новини > УКАЗАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

УКАЗАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.05.2022

На основание изискванията от Закона за управление на отпадъците и Наредба № 9 за управление на отпадъци на община Смолян Ви информираме, че различните потоци от отпадъци, формирани на територията на Община Смолян се третират, както следва:
• Битови
Битови отпадъци са отпадъците, образувани от домакинствата, а също така и подобните отпадъци от административните сгради, търговски обекти, училища и други обществени места, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство.
Количеството образувани битови отпадъци се състои от отпадъци, събрани чрез общинските системи за организирано сметосъбиране (смесени битови отпадъци) и отпадъци, събрани директно от частния сектор чрез системи за разделно събиране, вторични суровини и други с цел оползотворяване и рециклиране.
На територията на Община Смолян има изградена система за събиране и извозване на битови отпадъци, която се поддържа от избран изпълнител.
Съдовете за смет са разположени по схема утвърдена от Главния архитект на община Смолян.
Сметосъбирането и сметоизвозването се изпълнява по график утвърден от Кмета на община Смолян, който се публикувана на интернет сайта на общината всяка година до 31 октомври.
На територията на Община Смолян се забранява изхвърлянето на битови отпадъци извън съдовете за смет и определените за целта места.
• Отпадъци от опаковки
На територията на община Смолян има разположени съдове за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали. Съдовете са от двуконтейнерен модел – с жълто и зелено обозначение.
В жълтия контейнер се изхвърлят отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки. Графикът за обслужването на тези контейнери е два пъти месечно.
В зеления контейнер се изхвърлят отпадъците от стъклени опаковки. Графикът за обслужване се осъществява един път на всеки два месеца.
Ползвателите на търговски обекти (в това число автомати за напитки и други опаковани хранителни стоки), производствени, стопански и административни сгради са длъжни да събират разделно отпадъци от опаковки, отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло. Ползвателите на обектите създават вътрешна организация с цел осигуряване на разделно събиране на отпадъците от опаковки. Разделно събраните отпадъци от търговските обекти се предават на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на Община Смолян.

• Строителни отпадъци ( СО )
Строителните отпадъци включват много широк кръг от различни по вид отпадъци, сред които бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия, строителни смеси, дървесен материал, стъкло и пластмаса, асфалтови смеси и др.
Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, в резултат на текущи ремонти в домакинствата, офиси, търговски обекти, административни сгради и други са длъжни да ги събират и сортират по видове в специализирани контейнери и/или чували на мястото на образуването им. Формираните отпадъци се извозват до определените за целта депа/инсталации и предават на лица притежаващи съответните разрешителни режими. Образуваните строителни отпадъци от територията на Община Смолян се транспортират до Регионалното депо за ТБО м. Теклен дол за сметка на лицата, които го формират. Те носят отговорност, генерираните от ремонтните дейности строителни отпадъци да не бъдат разпилявани, както и да не бъдат смесвани с друг вид отпадъци.
Забранява се нерегламентираното изхвърляне на СО, включително изхвърлянето им в контейнерите за битови отпадъци или контейнери за отпадъци от опаковки.
Лицата, които живеят в условия на етажна собственост, при намерение за извършване на ремонтни дейности са длъжни да поставят на видно място в сградата съобщение за своето намерение най- малко 7 дни преди започване на ремонта. Съобщението съдържа: адрес, етаж, номер на апартамента, име на лицето/фирмата извършващи ремонтните дейности и телефон за контакт.

• Текстилни отпадъци
Отпадъците от текстил съставляват значителен процент от общите битови отпадъци на домакинствата. Заради развитието на икономиката все повече хора могат да си позволят все повече дрехи от различни платове, в разнообразни размери и с разнообразни кройки. Така трупаме дрехи, които износваме бързо или на които им минава модата. Тези дрехи се превръщат в текстилни отпадъци. Поради тази причина община Смолян е осигурила във всеки квартал на град Смолян контейнери за текстилни отпадъци. За останалите населени места отпадъците от текстил се събират кампанийно.
Събраните от контейнерите отпадъци се транспортират от специализираните фирми за третиране на текстилни отпадъци до техните площадки, на които се извършва сортиране. Разделят се по видове, като годните за повторна употреба се отделят, а останалите са нарязват и се използват като памучни парцали за индустрията. Това което остава след сортирането се балира и се предава на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване. Негодни текстилни материали например /дънки и бял текстил/ се сортират по цвят, изрязват се копчета и ципове и се предават на инсталации за производство на изолационна вата.
• Масово разпространени отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)
Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайни потребители са длъжни да предвидят достъпни места за поставяне на съдове за събиране и да приемат обратно негодните за употреба батерии и акумулатори от същия вид.
Забранява се:
1. Изхвърлянето на НУБА в съдовете за битови отпадъци;
2. Нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от НУБА;
3. Депонирането и/ или изгарянето на автомобилни и индустриални НУБА, както и на части или материали от тях, които могат да бъдат рециклирани и/ или оползотворени по друг начин;
4. Депонирането и/ или изгарянето на портативни НУБА, съдържащи живак, кадмий или олово.

• Масово разпространени отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване ( ИУЕЕО )
Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита и/или други налични места за предаване на ИУЕЕО.
За събиране на ИУЕЕО от бита кметът на общината изготвя и утвърждава график, който следва да съдържа най–малко две дати годишно. Графикът се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин. Актуална информация се публикува на интернет страницата на община Смолян.

• Масово разпространени отпадъци – отработени масла ( ОМ )
„Отработени масла“ са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение.
Отработените масла се разлагат биологично само частично. Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази пагубно на природните екосистеми, защото препятстват достъпа на кислород до водата и почвата. При изгарянето им се отделят силно токсични вещества, които замърсяват въздуха.
Отработените масла се предават на местата за смяна на отработени масла.

• Масово разпространени отпадъци – излезли от употреба гуми ( ИУГ )
Всички собственици на излезли от употреба гуми-ИУГ са длъжни да ги предадат в сервиз и/или в местата за продажба и/или смяна на гуми.
Забранява се складирането на излезли от употреба гуми по тротоари, улични платна, зелени площи и други обществени места, както и нерегламентираното им изхвърляне.
При неизпълнение ще бъдат налагани санкции, съгласно действащата нормативна уредба.

• Масово разпространени отпадъци – излезли от употреба моторни превозни средства ( МПС )
"Излязло от употреба моторно превозно средство" е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:
а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;
б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
в) изоставено регистрирано МПС.
"Изоставено регистрирано МПС" по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП - ИУМПС, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.
„Излезли от употреба моторни превозни средства“ са автомобилите, които са произведени от автопроизводителите и вече са използвани от своите собственици до края на техния полезен живот. Понастоящем приблизително 80% от излезлите от употреба МПС по отношение на теглото, главно металните фракции – както черни, така и цветни метали, се рециклират. Останалите 20% по тегло обаче, съдържащи главно разнородна смес от материали, каквито са пластмасите, гумата, стъклото, текстилните материи и т. н., все още се изхвърлят като отпадък.
Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или центрове за разкомплектоване. ИУМПС могат да се съхраняват от собствениците им на имоти тяхна собственост до предаването им.
Съгласно Наредба на община Смолян за реда и условията за намаляване на замърсяването с отпадъци от излезли от употреба МПС собствениците на ИУМПС:
• са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване;
• могат да ги съхраняват на поземлени имоти – тяхна собственост до предаването им;

• Биоотпадъци
Биоотпадъци са биоразградими отпадъци от парковете и градините , хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително – вкусовата промишленост.
Биоотпадъците се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда. Хранителните отпадъци подходящи за компостиране от ресторанти, заведения за бързо хранене, столове и кетъринг, търговски обекти и др. се събират разделно в специализирани контейнери и/ или други подходящи съдове на мястото на образуване и се предават на фирми притежаващи съответните разрешителни режими.
На територията на гр. Смолян до съдовете за битов отпадък са разположени пластмасови кофи в зелен цвят за разделно събиране само на биоотпадъци от домакинствата.
Наредбата за управление на отпадъците е на следния линк:


https://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/1826

 

Пресцентър на община Смолян