> Начало > Новини > Позиция

Позиция

12.05.2022

Във връзка с внушенията, направени от екипа на „Продължаваме промяната“ относно чистотата в града и неправомерната констатация, че „към днешна дата Смолян се нарежда сред едни от най-мръсните населени места в страната“ и исканията на народния представител, г-н Михал Камбарев за достъп до обществена информация, изразявам следната позиция :
1. Към дата 10.05.2022 г. в деловодството на Община Смолян има заведени 2 искания за достъп до обществена информация, касаещи чистотата на територията на град Смолян;

2. По заявление с вх. № ДЛ002778/08.04.2022 г., за достъп до обществена информация от народния представител от „Продължаваме промяната“ г-н Михал Камбарев, са предоставени отчетни документи /фактури, графици, месечни и моментни протоколи и др./ за посочения от него период. Видно от документите при констатирано неизпълнение или некачествено изпълнение на възложените дейности, на фирмата изпълнител са наложени санкции съгласно сключения договор.
Освен основните дейности /метене и уборка/, фирмата с която имаме сключен договор извършва и събиране на натрупания пясък, като по централните градски части започна още през месец февруари с покачването на дневните температури, но поради нов снеговалеж в периода от 01.03 до 10.03.2022 г. се наложи ново опесъчаване на вече почистените улици. Веднага след подобряване на метеорологичните условия започна почистването, като до 15.04.2022г. е извършено събиране на пясъка по улиците: бул. България; ул. Хан Аспарух, ул. Хан Пресиян, ул. Бузлуджа, ул. Евридика, ул. Д. Петров, ул. Родопи от EVN до Лукойл /останалата част е Републиканска пътна мрежа/, ул. К. Аврамиков, ул. Капитан Петко войвода, ул. Средногорец, ул. Карлък, ул. Момина скала, ул. Перелик, ул. К. Фичето, ул. Беклийца, ул. Деспот Слав, ул. Момчил юнак, ул. Пазарска, ул. Станевска, ул. Младост, ул. Белия камък, пътен възел АРЗ, ул. П. Р. Славейков, ул. Д. Благоев до Спортна зала /останалата част е републиканска пътна мрежа/. Извършено е и миене на част от почистените улици, като миенето продължава и по останалите улици.
В периода след 18.04.2022г. до 30.04.2022г., е извършено събиране на пясък и почистване на ул. Спартак, ул. Спортна, ул. Заменхоф, ул. Студентска, ул. К. Шишманов, ул. Гр. войвода, ул. К. Иречек, ул. Възраждане, ул. Кокиче, ул. Хр. Смирненски, ул. Ат. Беров, ул. Гео Милев, ул. Бр. Шукеров. В момента продължава почистването и събирането на пясъка по ул. Соколица, ул. Гимназиална, ул. Трети март, ул. Елица, ул. Малчика, ул. Мирчо войвода, ул. К. Маджаров, ул. Хаджи Христо Попгеоргиев, като паралелно ще се извършва миене на вече почистените от пясък улици. За целта от фирмата, с която общината има сключен договор е доставила още една машина за миене.

3. Голяма част от улиците в града /ул. Д. Благоев в участъка от спортната зала до Карлък, ул. Миньорска, ул. П. Берон, ул. Първи май, ул. Невястата, ул. Родопи от Лукойл до Бункера, ул. Тракия, ул. Момчил юнак, ул. Ст. Шишков, ул. В. Райдовски/ са част от републиканската пътна мрежа и ангажимент за почистването на уличното платно и тротоара от пясък е на Областно пътно управление. С писмо № ЕО-СМ-468/24.03.2022г., Председателят на управителния съвет на АПИ и Директорът на областното пътно управление са уведомени, че следва да предприемат действия за почистване от пясък на Републиканската пътна мрежа в рамките на града, за да може тези улици да се включат в графика за миене. За съжаление до момента Областно пътно управление не са почистили улиците, които са техен ангажимент.

4. Съгласно писмо на Областно пътно управление – Смолян с вх. №ДЛ000332_002 от 31.01.2022 г. ни уведомяват, че на територията на Община Смолян се поддържат общо 28,119 км пътна мрежа, като участъците на РПМ преминаващите през чертите на гр. Смолян са с ниво „А“ на зимно поддържане. Съгласно Приложение 3 от Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, за пътища с ниво „А“ на зимно поддържане е задължителна обработка с химични вещества за стопяване на снега и леда, като по изключение на отделни места или участъци, в които не е разрешено използването на химични вещества се допуска опесъчаване с пясък. Видно от горе цитираното писмо през 2021 г. ОПУ за зимно поддържане са използвали /пясък-560m3; Индустриална сол – 607 тона и Магнезиев двухлорид – 3,7 тона/. От цитираните данни става ясно, че ОПУ не спазва нормативните изисквания, използваните пясък и сол са в десетки пъти повече от изискванията за използване на химия.

5. Видно от отчета на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици / ФПЧ 10 / и Плана за действие към нея за периода 2021-2025 г., който е представен на Общински съвет – Смолян за одобрение на предстоящата сесия през месец май е, че броят на превишенията намаляват. През 2021 г. са извършени 345 средно дневни измервания на ФПЧ10, от които наднормените стойности са 48 броя, като на 24.12.2021 г. е измерена максимална стойност от 113,03 µg/m3. При анализ на резултатите за 2021 г. е видно, че през топлите пролетни и летни месеци, без отопление, средно месечната концентрация на фините прахови частици е в норма. За сравнение през 2020 г. при 354 измервания са отчетени 64 превишения. Използваните данни в Отчета за 2021г. на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частици / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2021-2025 г. са от Автоматична измервателна станция, разположена ул. „Полк. Дичо Петров“ №3, /Регионална библиотека „Николай Вранчев“/ преди валидиране от страна на РИОСВ.

6. Друг съществен момент за наличието на пясък по пътните платна е реализацията на мащабния проекта за подмяна на ВиК инфраструктурата в град Смолян - „Интегриран воден проект на гр. Смолян“. При извършване на ремонтните и товаро-разтоварните дейности се генерират значителни количества пясъци попадащи върху пътните платна. Община Смолян е отправила множество писма до Възложителя „ВиК“ ЕООД – Смолян и съответния изпълнител за почистване на замърсените участъци.

7. По заявление с вх. № ПНООМП000006_001/27.04.2022 г., за достъп до обществена информация от народния представител от „Продължаваме промяната“ г-н Михал Камбарев, е представен график за извършване на дейности по поддържане на териториите за обществено ползване в Община Смолян за месец май , 2022 г..
Категорично не сме съгласни с твърдението, че Смолян е един от най-мръсните градове в страната.
Поддържането на чист и приветлив град е от първостепенно значение за общината и не бива по никакъв начин да се подценява труда и усилията на работещите в администрацията и фирмата, с която общината има сключен договор.

Поддържането на чист и приветлив град е от първостепенно значение за общината, но за да се случат нещата, всеки от нас трябва да положи усилия. Поддържането на чистотата е отговорност не само на фирмата и общината, а и на гражданите. Проблемът с отпадъците, изхвърлени съвсем неправомерно край домовете ни, в градинките, на улицата и детските площадки, край пътя или до любимата ни пейка можем да решим заедно.
Защото със споделени усилия и участието на всеки от нас, можем да направим градът ни по–чист, по–уютен и приветлив, с „малки действия“ да направим „големи крачки“.

Николай Мелемов,
Кмет на община Смолян