> Начало > Новини > ПРИЗИВ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ПРИЗИВ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

09.02.2010
Община Смолян уведомява, че на основание на чл. 54 и чл. 56 от Наредбата за опазване на околната среда на територията на общината е организирано разделно събиране на отпадъците по райони, а всички физически и юридически лица са длъжни да събират съответните видове отпадъци в определените от Общината съдове или да ги предават на фирмите по оползотворяване и рециклиране. От месец февруари 2010г., за юридическите лица, управляващи търговски обекти, Община Смолян въвежда масово събиране на отпадъците от опаковки. Задължение на собствениците на търговските обекти е да събират образуваните от тях масово разпространени отпадъци – хартия, пластмаса, стъкло и да ги предават на фирма-изпълнител оторизирана за дейността. Изискване е събраните разделно отпадъци от обектите  да се предават веднъж седмично в намален обем, по определен график. Всички юридически лица, които са уредили индивидуално и законово задължението си да предават формираните масово разпространени отпадъци от собствеността си към определена оползотворяваща фирма, са длъжни да представят в срок до 25 февруари в Община Смолян документи, удостоверяващи изпълнените условия. Община Смолян напомня на гражданите за съвестно и рационално използване на системата за разделно събиране с цел намаляване на общото количество на битовата смет, която се генерира и се депонира на общинското депо за ТБО.При установяване на нерегламентирано изхвърляне от граждани и фирми нарушителите ще бъдат наказвани с глоби, съгласно действащата нормативна уредба.Община Смолян приканва към мотивирано участие и съзнателно използване възможността за повторното ползване на ценни ресурси чрез системите за разделно събиране на територията, за запазването на чистата околна среда, в която живеем. От 2010 година, Община Смолян с ресор Екология, информира за обявяването на „Зелен телефон” и „Зелена кутия” - за сигнали по екологични въпроси и проблеми свързани с третирането на отпадъците на територията на общината; Зеленият тел отговаря на номер 67696 и отговаря всеки работен ден от седмицата в часовете от 9.00 до 17.00 часа. ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СМОЛЯН