> Начало > Новини > ОБЩИНА СМОЛЯН ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

ОБЩИНА СМОЛЯН ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

08.07.2021

 

„Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в община Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

 

На 01.07.2021 г. бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проект BG05M9OP001-2.090–0008-С01 „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в община Смолян“, който се изпълнява от Община Смолян и се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Основната му цел е превенция на институционализация на възрастни хора от Община Смолян с различни форми на деменция чрез оказване на подкрепа за тях и техните семейства.

Специфични цели са:

  • предоставяне на качествени, достъпни и ефективни социални услуги за възрастни хора с различни форми на деменция, съобразени с конкретните потребности на хората;
  • предоставяне на подкрепа, консултиране и други подобни услуги, на лица и семействата, които се грижат за хора с различни форми на деменция;
  • създаване на възможност за независим живот на хора с различни форми на деменция чрез дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, както на място в центъра, така и чрез мобилни услуги в дома или институциите от резидентен тип.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде разкрита социалната услуга Дневен център за грижа за възрастни хора с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян за 40 лица, който ще осигури възможност за достъп до висококачествени и устойчиви, здравни социални услуги в общността и осигуряване на дългосрочна грижа за възрастните хора и подкрепа за техните семейства, което ще допринесе за превенция на институционализацията им.

Услугите, които ще предлага центърът са грижа, рехабилитация, терапия, занимания по интереси (родолюбие, плетене, готварство, арттерапия, музикотерапия, градинарство и др.); дискусии по актуални теми, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда; здравна профилактика и др.

Услугите могат да бъдат дневни, полудневни и почасови, както на място в Дневния център, както и мобилни услуги за лица от общността в техните домове и за лица, вече ползващи резидентни услуги.

Предоставянето на социалната услуга, съобразени със спецификата на всеки потребител по обхват и продължителност, ще допринесе за по-висока ефективност на подкрепата, която се оказва на потребителя и на неговото семейство и близки.
Центърът ще запълни една липсваща към момента социална услуга в общината, с което ще допринесе за подпомагане на лица, страдащи от различни форми на деменция, като им предостави качествена грижа чрез консултиране, рехабилитация и активности, съобразени с потребностите на всеки човек и на неговите близки и семейство и допринасящи за постигането на възможност за независим живот на възрастните хора и подпомагане на техните семейства.

Общата стойност на проекта е в размер на 400 993,84 лева, като финансирането от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд възлиза на 340 844,76 лева, а националното финансиране е на стойност 60 149,08 лева.

Проектът е със срок на изпълнение 15 месеца и ще се реализира в периода 01.07.2021 г. – 01.10.2022 г.

Дневният център за грижа за възрастни хора с различни форми на деменция и техните семейства ще се намира в гр. Смолян, кв. Невястата, ул. Евридика, в част от сградата на бившия Тубдиспансер.

След извършването на подготвителни дейности, необходими преди разкриването на Дневния център, Община Смолян ще извърши подбор на персонал и потребители на услугата, която ще започне да функционира от 01.10.2021 г.
Всички интересуващи се лица от проекта и социалната услуга ще могат да получават актуална информация за провеждането на подбор на персонал и потребители от сайта на Община Смолян www.smolyan.bg

 

МОМЧИЛ НИКОЛОВ
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СМОЛЯН
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ