> Начало > Новини > По предложение на Мелемов, съветниците приеха решения за намаляване или освобождаване от наем, ползватели

По предложение на Мелемов, съветниците приеха решения за намаляване или освобождаване от наем, ползвателите на общински терени и нежилищни обекти

31.03.2021

Кметът Николай Мелемов предложи на днешната сесия на Общинския съвет, намаляване или освобождаване на дължимия наем на физически и юридически лица, които са наематели или ползватели на общински терени и нежилищни обекти. Това се отнася за периода на извънредната епидемична обстановка, въведена с Решение №325 от 14 май 2020 г. на Министерския съвет и удължаване с последващи решения.
Мотивите на кмета са, че с Решение №72 на МС от 25 януари т.г. е удължен срока на обявената епидемична обстановка и съгласно заповед на здравния министър от 18 март т.г. са въведени временни противоепидемични мерки от 22 до 31 март т.г., касаещи наемателите и ползвателите на общински терени и нежилищни имоти.
В тази връзка практически е преустановена дейността на част от наетите общински обекти и засегнатите физически и юридически лица са изправени пред невъзможността да експлоатират ефективно търговските си обекти или да получат нормални доходи от дейността си.
Поради тези причини, Мелемов предложи и Общинският съвет прие следните решения. Преустановилите дейността си лица, ползващи общински терени за разполагане на временни обекти – тротоари, площади, улични платна и терени за търговска дейност на открито да бъдат освободени от заплащане на такса и наем за периода на въведените временни противоепидемични мерки.
Общинският съвет даде съгласие наемателите неосъществяващи дейност в нежилищни обекти, подробно изброени в Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. и последващи такива на здравния министър, обектите- общинска собственост да бъдат освободени от заплащане на наем за съответния период, посочен в заповедта.
Във връзка с взетото решение за преминаване на обучение в електронна среда от разстояние и затрудненото упражняване на дейността за която са наети търговските обекти в училищата на територията на община Смолян, съветниците решиха. Наемателите на търговски обекти в училищата да бъдат освободени от заплащане на наемни вноски за периода на въведените временни противоепидемични мерки и неприсъствено учебно време. Дължимата наемна цена да бъде намалена с до 50% на търговски обекти в училищните сгради за периода на редуциран брой ученици във връзка с въведените временни противоепидемични мерки и неприсъствено учебно време.
За освобождаване от наем или намаляване на същия, задължените лица следва да попълнят и представят в Община Смолян декларация по образец, представляваща неразделна част от решението.
На предплатилите за съответния период, сумите да бъдат приспаднати от следващото им плащане.

Пресцентър на община Смолян

Снимката е илюстративна