> Начало > Новини > ОБЩИНА СМОЛЯН СТАРТИРА ГОДИНАТА С ДВА НОВИ ПРОЕКТА

ОБЩИНА СМОЛЯН СТАРТИРА ГОДИНАТА С ДВА НОВИ ПРОЕКТА

08.01.2021

Община Смолян стартира Новата година с два нови проекта. Първият е „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“. На 30.12.2020 г., Община Смолян подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0005-C01 и стартира изпълнението на проектното предложение, който е последния проект включен в инвестиционната програма и предстои да бъде реализиран.
Проектът е на стойност 4 156 302,16 лв. от които 2 656 423,36 лв. е безвъзмездната финансова помощ, а 1 499 878,80 лв. се финансират чрез финансов инструмент към ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“. Продължителността на проекта е 30 месеца, в рамките на който ще бъде извършено следното: Основен ремонт и реконструкция на една от емблематичните сгради в Смолян - сградата на Общински културно-образователен център "Планетариум с астрономическа обсерватория". Предвижда се въвеждане на енергоспестяващи мерки - подмяна на дограма, топлоизолация на стени и покрив, подмяна на отоплителна, вентилационна, електрическа и ВиК инсталации; подмяна на настилки, облицовки и покрития, съобразно спецификата на отделните помещения; осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и пожарна безопасност. Другата много важна част от планираното обновяване на Планетариума е доставката на ново модерно и високо технологично оборудване за звездната зала, както и ново оборудване и обзавеждане за обсерваторията и останалите помещения в сградата. Предвижда се и обособяване на втори интерактивен посетителски център, с който ще се допълнят услугите, които ще се предлагат на разположение на всички посетители. Проектът ще допринесе за развитието на културната институция като съвременен център с възможности за провеждане на различни мероприятия и привличане на нови публики.

Други съпътстващи дейности по проекта са подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители за изпълнение на проектните дейности, упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството, въвеждане в експлоатация на обектите, извършване на независим финансов одит и управление и отчитане на проекта и др.
Община Смолян е конкретен бенефициент по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” /ИПГВР/ , Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ е да се подкрепи реализацията на ИПГВР, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. Община Смолян е град от 3-то йерархично ниво и за изпълнение на настоящата процедура за града е определен бюджет от 20 982 924,62 лв.
Второто одобрено проектно предложение е "Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на гр. Смолян“. То е  финансирано от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021, по ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“. Планира се подмяна с LED – осветление на целия град. Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление на град Смолян, включващи доставка и монтаж на нови светлоизточници, както и изпълнението на нова система за енергиен и експлоатационен мониторинг.
Основна цел на проектното предложение е подобряване условията на живот на населението на град Смолян чрез реконструкция и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление на града.
Специфични цели са намаляване на потреблението на енергия и намаляване емисиите на СО2, спестяване на разходите за поддръжка на системата за външно изкуствено осветление.
Одобреният бюджет е 784 066.35 лева – безвъзмездна помощ със срок на изпълнение 18 месеца.
Дейностите по проекта включват реконструкция и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление на град Смолян чрез прилагане на енергоспестяващи мероприятия, включващи както подмяна на остарели светлоизточници с висок разход на енергия, така и реализирането на нова системата за енергиен и експлоатационен мониторинг. След реализирането на енергоспестяващите мерки, заложени в енергийното обследване и инвестиционния проект, ще се постига високо ниво на икономия, както от спестената електрическа енергия, така и от спестените директни разходи по поддръжката на системата.
Ще бъдат подменени над 3000 светлоизточника.
Системата ще позволява измерване на различни параметри на мрежата включително и измерване в реално време и/или за период консумация, позволява обработката на данни, анализи, товарови графици и други.
Въвеждане на система за управление и мониторинг, която ще позволява прецизно настройване на времето за работа, като намалението на часовете за работа се явява промяна на режима на светене, от режим включване. Промяната на режима се явява намаление на консумацията на дневна електроенергия изразено в 368 часа годишно.
Въвеждането на непрекъснат автоматизиран енергиен мониторинг и управление на системата ще позволи на техническия и управленческия състав да разполагат с необходимата им информация, свързана с изправността на системата 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, давайки възможност да се оптимизират разходите свързани с консумацията и цената на енергията и използването на енергийните ресурси.
Прогнозните годишни намаления на емисиите на CO2 се изчисляват на 1 118.95 тонове CO2 еквивалент.
Прогнозни годишни енергийни спестявания - 948.30 MWh/y
Прогнозни парични спестявания в евро/година - 91 634.50
Брой хора, които ще се възползват от повишената енергийна ефективност - 27 505.
Проектът ще се изпълнява в партньорство с норвежки партньор – Център за енергийна ефективност „Еко Сентерет“, гр. Орста, Норвегия, организация с практика в области като отопление, охлаждане, автоматизация, околна среда, сгради, електро, енергиен мениджмънт и др. Със своя опит и добри практики в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, компанията ще допринесе за успешното реализиране и на настоящия проект. „Еко Сентерет“ за втори път партнират на Община Смолян по ФМ на ЕИП (Норвежката програма).
Други дейности по проекта са управление, подготовка на процедури за избор на изпълнители на дейностите, строителен и авторски надзор, публичност и комуникация и независим финансов одит на разходите по проекта.

Пресцентър на община Смолян