> Начало > Новини > ПРОВЕДОХА СЕ ОЩЕ ТРИ ОБРАЗОВАТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

ПРОВЕДОХА СЕ ОЩЕ ТРИ ОБРАЗОВАТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

24.07.2020

 

Проведоха се още три образователно-информационни срещи по Проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“ 

 

На 23 юли 2020 г. по предварително определен график бяха проведени още три образователно информационни срещи за гражданите в кварталите на град Смолян, част от разяснителната кампания на общината в рамките на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, Финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

Събитията се състояха в залите на публични институции в кв.Стар център, кв.Каптажа и кв.Нов център. От 10:30 ч. в НЧ „Христо Ботев-1871” еко експерти представиха презентация за информация за вредните ефекти на праховите частици ФПЧ10 върху здравето на населението, околната среда и други. Обърнато бе специално внимание в зависимост от атмосферните условия, източниците на замърсяване и други фактори, влияещи върху качеството на атмосферния въздух и здравето на населението, какви конкретни мерки да предприеме населението в случаи на замърсяване на атмосферния въздух през различните сезони на годината. Зададени бяха редица въпроси, свързани най-вече с начина на кандидатстване от физически лица по проекта, какви финансови усилия ще се изискват оттях.

Последните две образователни-информационни срещи се проведоха в залата на V ОУ “Юрий Гагарин” и Сесийната зала на общината. С реализирането на образователните срещи с представители на целевите групи се постигна целта да се осигури възможно най-подробна информация за проекта, както и запознаване с конкретните условия и изисквания, на които потенциалните ползватели на нови уреди следва да отговорят, за да ги получат.
Подмяната на старите печки на твърдо гориво ще намали емисиите на фини прахови частици в сектора на отоплението.


В случай, че не сте имали възможност да участвате в срещите може да получите повече информация на https://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/2479, както и на открития по проекта „зелен” телефон 0879903538.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Презентация

PDF Файл - Публикация