> Начало > Новини > Представен беше проектът „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния възд

Представен беше проектът „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Смолян“

07.07.2020

Днес в Община Смолян се проведе встъпителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Смолян“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Kохезионният фонд и Европейския фонд за регионално развитие.
Зам-кметът инж. Мариана Цекова откри пресконференцията, а ръководителят на проекта инж.Хамди Моллов представи целите, планираните дейности и очакваните  резултати в рамките на изпълнението на проекта.
Инж. Цекова посочи, че Община Смолян е била винаги пилотна в разработването на такива програми.
Целта на проекта е разработването на общинска програма съгласно чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Всяка община със завишени ФПЧ би следвало да разработи такава програма. В момента Община Смолян изпълнява такава за периода 2015-2020 г. и сега се разработва нова за периода до 2025 г. Стойността на проекта е 287 444,80 лв. Крайният срок за изпълнението му е до 3 март 2021 г., обясни инж.Моллов.
Дейностите по проекта са подготовка на проектното предложение, което е извършено и на тази база е кандидатствано за финансиране. Извършена е и подготовка на документацията за възлагането на обществена поръчка като вече има избран изпълнител. Сред останалите дейности са разработване на общинската програма, провеждането на процедури по екологични оценки и съвместимост на планови програми, организация и управление на проекта и мерки за информация и комуникация, обясни инж.Моллов.
Основна дейност по проекта е разработването на програмата за периода на времевия обхват от 2021 г. до 2025 г. Ще се използва обща информация за общината, тип район, оценка на замърсяване на територията, данни за топография. Сред останалите дейности е извършване оценка на съществуващото замърсяване на атмосферния въздух, като ще бъде направен анализ на измерени концетрации на ФПЧ, ще бъдат оценени използваните методи до моменти. В основната дейност е включено проучване и извършване на анализ относно произхода на замърсителя, основни източници, общо количество на тези източници, причинител на замърсяването, нивата на емисиите и др., подчерта инж.Моллов. Предстои да се съберат данни за матеорологичното състояние на автомобилния парк, интензивност на МПС по основни улици, консумация на горива по видове и тенденции.
„Ще бъде направен анализ за идентифициране на причините и възможните мерки за подобряване на качеството на въздуха. Сега реализираме проект за подмяна на горивната база. Ще бъде изготвен анализ и планиране на приложими мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, прилагане мерките, извършване на оценка на ефекта, степен на пречистване и др., обясни още ръководителят на проекта.

Пресцентър на община Смолян