> Начало > Новини > 29 ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ПОЛУЧАВАТ ГОДИШНАТА НАГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29 ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ПОЛУЧАВАТ ГОДИШНАТА НАГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.05.2018

Във връзка с 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, и на основание Правилника за отличията на община Смолян, за постижения в сферата на образованието, науката, културата и журналистиката с Годишната награда на Община Смолян за 2018 г., със Заповед на кмета на община Смолян Николай Мелемов, се отличават:


1. ДЕЛЯНА ДОБРЕВА ЩЕРЕВА – старши учител в ДГ „Слънце”- гр. Смолян - За прилагане на съвременни технологии и нови идеи в педагогическата практика чрез изработване на презентации. За умело подпомагане на младите учители като базов учител на студенти по предучилищна и начална педагогика. За публикувани в сборници от научно-практически конференции доклади и сценарий. За значим принос за интериора в детската градина и ръководството на допълнителна форма за обучение с децата по руски език.

2. ВИОЛЕТА МАЛИНОВА АЛЕКОВА – старши учител ДГ „Родопчанче“ – гр. Смолян – За оригинални педагогически технологии и методи на преподаване. За прилагане на театрализирана игра за развитие на творческите способности у децата и използване на приказките за създаване на позитивна среда за преодоляване на агресията. За съхраняване и утвърждаване на българските фолклорни традиции и патриотичното възпитание на подрастващите.

3. РОСИЦА АСЕНОВА ЖИЛКОВА – старши учител в ДГ „Радост“ – гр. Смолян – За добра екипна работа и високи резултати в работата с деца със специални образователни потребности. За участието на децата от подготвителна група „Дъга“ в национални и регионални конкурси за детска рисунка и за получените от тях награди. За спечелена първа награда с деца от същата група на Националния фолклорен фестивал „Орфеево изворче“ – Стара Загора.

4. ТАНЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА – старши учител в ДГ „Зорница”- – гр. Смолян - За проявено новаторство и.насърчаване на децата да мислят критично и да правят избор, да откриват и решават проблеми, да се грижат за общността, страната и околната среда. За участие в проекти и програми за предучилищно възпитание. За присъден Национален знак за качество по проект по еTwinning – „Враг голям съм на боклука”.

 

5. ЕМИЛИЯ ХУБЕНОВА ЧАУШЕВА – директор с група на ДГ „Русалка” – с. Търън - За ефективно управление на персонала и стимулиране творческите изяви на децата и учителите. За активен принос по проектите „По-добра среда за детската градина” и ПУДООС. За организиране на открити уроци в присъствието на родители, учители и ученици от ОУ „Стою Шишков” – с. Търън. За обогатяване на материално-техническата база на детската градина и организиране на мероприятия за приобщаване на децата към непреходни национално значими идеали и ценности.

6. ВИОЛЕТА ЕМИЛОВА ДИЛОВА – старши учител в начален етап в ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”- гр. Смолян - За значим принос за обучението на ученици от много випуски. За отлични резултати на нейни възпитаници на национално външно оценяване. За прилагане на иновативни методи на обучение и съвременни технологии в образователно-възпитателния процес. За участие в проекти и програми „УСПЕХ“, „Училището – желана територия на учениците“, „Училищният двор – място за спорт, отдих и ековъзпитание“.

7. ВАНЯ ХРИСТОВА ЧАТАЛБАШЕВА – учител в начален етап в ОУ „Стою Шишков” – гр. Смолян - За психосоциална подкрепа на деца доброволци към БЧК-Смолян. За класиране на нейни ученици на призови места в състезания. За участие в разработване и реализиране на проекти, свързани с извънурочната дейност на учениците. За разработване на уроци по образователен европейски проект по програма Еразъм+. За успешно ръководство на „Работилница за родители”.

8. САША ЦВЕТАНОВА МАНОЛЕВСКА – старши учител в начален етап в ОУ „Иван Вазов”- гр. Смолян - За приноса `и като базов учител към Филиала на ПУ „П. Хилендарски”. За използване на иновационни методи чрез преподаване на електронно съдържание по предметите. За спечелени през учебната 2017/2018 година от нейни възпитаници златни и сребърни медали и призови места в математически състезания и олимпиада. За ефективно сътрудничество с РИОСВ-Смолян и Планетариум – Смолян.

9. МАРИАНА ТРЕНДАФИЛОВА ШИКОВА – учител в начален етап в ОУ „Стою Шишков” – с. Търън - За прилагане на интерактивни методи на обучение в самоподготовката на учениците. За работата `и с деца със специални образователни потребности и постигнатите с тях отлични резултати. За подготовката на учениците за националните състезания „Моята Родина” и „Знам и мога”, олимпиади по български език и литература, човекът и природата и човекът и обществото. За ефективна работа с родителската общност и организиране на семинари за квалификационна дейност.

10. СИЙКА ВАСИЛЕВА КАРАПАУНОВА – старши учител в начален етап в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Момчиловци - За създаване на ефективни модели на взаимодействие и обучение на ученици със специални образователни потребности и на деца от приемни семейства. За иновативни подходи и методи на преподаване. За подготовката на третокласничката Виктория Кабакова и класиране на ученичката на призово места на Великденски и Коледни математически състезания и отлично представяне на турнир по математика „Черноризец Храбър” през 2017 година.

11. СЕВДАЛИНА ЯСЕНОВА КЕХАЙОВА – старши ресурсен учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Смилян – За създаване на подкрепяща среда за децата със специални образователни потребности. За пълноценно сътрудничеството с родителите. За мотивиране на подрастващите със СОП за справяне с предизвикателствата и улесняване на тяхната адаптация и социализация. За ръководството на групи за допълнително обучение по български език и по приложни изкуства по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование”.

 

12. МАГДАЛЕНА АНГЕЛОВА ГЕРГЬОВСКА – старши учител в начален етап в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Широка лъка - За проведени с учениците извънкласни дейности с екологична насоченост. За ефективно партньорство с родителите. За подготовката на училищния отбор за участие в Националната викторина „Да запазим децата на пътя“ и успешно прилагане на придобитите умения за работа с деца със специални образователни потребности.

13. МИЛЕНКА КОСТАДИНОВА РАШКОВА – старши учител по български език и литература в СУ „Св. св. Кирил и Методий”- гр. Смолян - За приноса `и за проверка и оценка на олимпиади и НВО в VII клас и участие като национален оценител на ДЗИ по БЕЛ. За дейността `и като базов учител към Филиала на ПУ „П. Хилендарски“. За успешна работа с деца в риск и талантливи ученици. За съавторство на учебници и помагала по БЕЛ. За класиране на нейни ученици на призови места в конкурси, олимпиади и състезания и активна работа по проекти и програми.

14. ЛЮБОМИРА ВАСИЛЕВА СБИРКОВА – начален учител в СУ „Отец Паисий” – гр. Смолян. За използване на нестандартни форми на работа. За класиране на нейни възпитаници през учебната 2017/2018 година за областния кръг на олимпиадата „Знам и мога” и за спечелени призови места в конкурсите „Рисувам за децата на Европа”, „Символите на моя роден край”, в състезанията „Аз и числата” и „Аз и буквите”. За участие в разработването на училищни проекти.

15. МАЛИН ВАЛЕНТИНОВ НЕМОВ – ръководител на направление „Информационна и комуникационна техника” към ППМГ „Васил Левски” – гр. Смолян - За проявен висок професионализъм и отговорност при решаване на техническите, софтуерните и обучителните задачи в училищната дейност. За значим принос за обновяване на училищния сайт, обогатяване на материално-техническата база и осигуряване на достъп до Интернет в Гимназията.

16. СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ШИШКОВА – старши учител по български език и литература в Езикова гимназия „Иван Вазов”- гр. Смолян - За иновации и креативност в образователно-възпитателния процес. За ръководство на проект „Ученически олимпиади и състезания”. За класиране на нейни възпитаници на престижни места в националните състезания по български език и литература „Любословие” и „Стъпала на знанието”. За постигнати високи резултати на учениците на Държавни зрелостни изпити и за утвърждаване на руския език и култура в гимназията.

17. ЕВА СТАНИМИРОВА БАКАЛОВА – главен учител по икономически дисциплини, по биология и здравно образование в ПГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян – За прилагане на интерактивни методи и нагледно представяне чрез открити уроци на актуален педагогически подход. За успешно сътрудничество с родители, социални партньори, РИОСВ-Смолян, и Държавно лесничейство – Смолян. За принос за включване на ученици от гимназията през учебната 2017/2018 година в Национално състезание по екология и класиране на пето място от 23 отбора.

18. ЩИЛЬОН НЕДЕЛЧЕВ ЩЪРБОВ – учител по гайда в Национално училище по фолклорни изкуства „Широка лъка“ – с. Широка лъка. За спечелени награди от неговите ученици в Националните конкурси „Виртуози на народните инструменти“, „Орфеево изворче“ и „Диньо Маринов“, на творчески срещи на музикалните училища, международни конкурси в Сърбия, Полша и др. За значим принос в успешната реализация на негови възпитаници като педагози и изпълнители в НФА „Филип Кутев“, ФА „Пазарджик“, ФА „Тракия“ и ФА „Родопа“.


19. АДРИАН СТОЯНОВ КУЛЕВ – журналист, кореспондент на Дарик Радио в Смолян -. За отстояване на принципите на обективната журналистика и безпристрастното отразяване на всички гледни точки и на спортните успехи и победи на Смолян за последните 20 години. За активната му журналистическа дейност, свързана с вестник „Отзвук“, „7 дни спорт“, „Родопски вести“, Родопи Сат +“, „Фотон-К“.

20. ЕМИЛИЯ АСЕНОВА КОДЖЕБАШЕВА – библиотекар в Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. Смолян - За високо резултатната `и работа, насочена към насърчаване на детското четене, изготвяне на тематични презентации, целящи опознаване на българската история и родния край. За организиране и провеждане на лятно ателие „Финансова грамотност“ и работа с ученици и учители. За системно провеждане на изнесено четене за подрастващите в детските градини.

21. ЗОЯ ИВАНОВА НАЧЕВА – началник на отдел Държавен архив – гр. Смолян и дългогодишен зам. - председател на Родово-краеведческо дружество „Бащино огнище“ – гр. Смолян - За принос в областта на местната историография, авторство и съавторство на книги, за участието`и в научни конференции и изследователски проекти, за авторството на многобройни научни публикации и редакторска работа. За дейността `и за изграждане на познания за историческото минало и принос за съвременната визия на ръководената от нея институция и за навършване на кръгла годишнина.

22. ТИНКА ЕМИЛОВА БЕЛЕГОВА – уредник в Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – гр. Смолян – За високо резултатната `и работа в областта на музеологията и популяризирането на културно-историческото наследство и образователно-възпитателните функции на музея, за активна работа при провеждане на образователни програми – конкурси, викторини, уроци, ателиета и школи, насочени към разнородна музейна аудитория.

23. ДЕЛЯН ПЛАМЕНОВ ИЛИЕВ – актьор в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. Смолян – За номинирането му за Националната награда за постижения в театралното изкуство „Аскеер 2018“ в категорията „Изгряваща звезда“ за режисурата на „Три сестри“ от Чехов, за изиграните от него запомнящи се роли в постановките „Албена“, „Ромео и Жулиета“, „Три сестри“, „Замъкът“, „Лятна история“, „Дванадесета нощ“, „Майстори“, „Нирвана“, „Дневникът на един луд“, „Палежи и грабежи“.

24. ЖИВКА ДИНЕВА КИСЬОВА – художник - За реализацията на популярни общи изложби с видни български художници и за самостоятелни изложби, за участие в пленери в различни райони на страната, в международно бианале за карикатура, за професионалната `и работа като илюстратор на детски книги и авторството на кукли и сценография, рисунки на керамични фрагменти и движими културни ценности, публикувани в научни списания.

25. САШО ЛАЗАРОВ САРАНДАЛИЕВ – фотограф, ръководител на фотоклуб „Орфей“ – За неговата високо-професионална работа в областта на черно-бялата и цветната фотография, за обществената му ангажираност и гражданска отговорност, като творец, за организирането и осъществяването на многобройни фотопленери и изложби, за организирането на множество прояви на млади и вече утвърдени представители на фотографското изкуство и по повод неговата 60-годишнина.

26. СПАС КРУМОВ СТОЙНЕВ – солист в танцовия състав на Фолклорен ансамбъл „Родопа“ – гр. Смолян – за високо професионалната му работа, като солист в танцовия състав на Фолклорен ансамбъл „Родопа“ и хореограф–постановчик в репертоара на ансамбъла. За авторство на танца „Чечлии“ и на част от спектакъла „Невястата“, за непрестанния му стремеж към лично усъвършенстване, иновативност и творчески подход в работата.


27. ЛЮБОМИРА ИЛИЕВА БЕЧЕВА - танцьор в танцовия състав на Фолклорен ансамбъл „Родопа“ – гр. Смолян - За проявен висок професионализъм, инициативност и творчески подход в работата на танцовия състав на ансамбъла, за непрестанен стремеж към лично усъвършенстване, за перфектно спазване на стиловете и особеностите на българския танцов и музикален фолклор.

28. ДОЦ. Д-Р АСЕН ВАСИЛЕВ МАРГАРИТОВ – доктор по медицина, хирург, уролог, положил основите на урологичната помощ в Смолянския регион - За изключителните му заслуги в развитието на урологията в страната, за авторството на научни публикации, статии, доклади и съобщения, публикувани в различни списания и изнесени на научни симпозиуми, конгреси и международни форуми и по повод неговата 90 – годишнина. Почетен гражданин на Смолян.

29. ЗАХАРИНКА ФИДАНОВА УЗУНОВА – изявен читалищен деятел и председател на НЧ „България-1937“ – с. Могилица - за съзнателна и неуморна работа за съхраняване и популяризиране на местните традиции, обичаи и фолклорно богатство, за прилагане на иновативен подход в разнообразната читалищна дейност с чувство за мисия и с творчески дух. За безспорния `и принос за съхраняване на сградния фонд на читалището в село Могилица.

Годишните награди имат парично изражение в размер на 200 лв. и са съпроводени със Значката на град Смолян.

Пресцентър на община Смолян