> Начало > Новини > ПОКАНА ЗА пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.022-0002-C01 "Обновяване и енергийна ефективност на об

ПОКАНА ЗА пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.022-0002-C01 "Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян"

11.04.2018
 

Уважаеми госпожи и господа,

На 12.04.2018 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в зала 247 в сградата на Общинска администрация гр. Смолян ще се проведе пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.022-0002-C01 "Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян" по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е да се подобрят условията за учене и работа в общинска образователна инфраструктура и да се модернизира учебният процес чрез ремонт и рехабилитация на сгради и обновяване на дворни пространства и спортни площадки за четири училища и една детска градина на територията на гр. Смолян.

Проекта е на стойност 6 598 925, 21 лв. (шест милиона петстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и пет лева и двадесет и една стотинки) с продължителност 30 месеца, в рамките на който ще бъдат извършени следните основни дейности:

  1. Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на сградата на VII СОУ   "Отец Паисий";
  2. Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VI ОУ "Иван Вазов";Цялостен ремонт на ПМГ "Васил Левски", включващ енергийна ефективност и Реконструкция на сградата, доставка, обновяване на прилежащо дв
  3. орно пространство и Изграждане на физкултурен салон и система за видеонаблюдение;
  4. Основен ремонт и реконструкция на ОДЗ №5 "Буратино"
  5. Доставка на обзавеждане и оборудване на петте учебни заведения.
     

Други съпътстващи дейности по проекта са упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството, изпълнение на авторски надзор, въвеждане в експлоатация на обектите, изпълнение на дейности за осигуряване на публичност и комуникация, извършване на независим финансов одит и управление и отчитане на проекта.

Заповядайте на 12 април – четвъртък, от 14 часа в зала 247 в сградата на Общинска администрация гр. Смолян.


ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ПОКАНА

PDF Файл - ПРОГРАМА