> Начало > Новини > Десет проекта на организации, работещи в сферата на младежките дейности, получиха финансиране от Община С

Десет проекта на организации, работещи в сферата на младежките дейности, получиха финансиране от Община Смолян чрез фонда за финансиране на младежки инициативи

30.10.2014

Десет проекта на организации, работещи в сферата на младежките дейности, получиха финансиране от Община Смолян чрез фонда за финансиране на младежки инициативи и съгласно Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности, приета от Общински съвет – Смолян с Решение № 533 от 21.11.2013 г.


Подкрепените организации са:

 • Сдружение „Екосвят Родопи”,
 • Сдружение „Криле от светлина”
 • Сдружение „Дъ уан”,
 • Сдружение „Фън ин дъ маунтин”
 • Сдружение „Училищно настоятелство на ОУ „Проф д-р Асен Златаров”
 • Сдружение „Павлина Георгиева – Паула Джордж”
 • Сдружение „Младежка организация за гражданска активност”.

Седем от проектите вече са изпълнени, а три от тях предстои да бъдат реализирани.
Фокусът на проектите е поставен върху спецификата на работата в екип при наличие на младежи със специални потребности и техните възможности за включването в обществения живот и дейност, както и стимулиране на техните предприемачески способности, организиране и провеждане на бал с маски, провеждането на пълноценна тренировъчна и състезателна дейност на подрастващите в гр. Смолян, развитие на опорно-двигателния апарат, придобиване на гъвкавост, бързина, сила и издръжливост на трениращите, предоставянето на безплатен интернет достъп, популяризиране на ходенето като най-естествената форма на движение и приобщаване на младите хора към живота на открито като алтернатива на компютърните забавления, създаването на приятно и привлекателно място - двора на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” чрез възстановяването на част от спортните уреди, с помощта на учениците от гимназиален курс и др.
Общата стойност, отпусната от Община Смолян чрез младежкия фонд е 5 000 лв.
Проектните предложения се приемат от първо до десето число на всяко тримесечие в Приемна №1 – деловодство на общинска администрация и се разглеждат в срок от един месец на заседание на

Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. Максималната финансова помощ, предоставена от Община Смолян за една младежка инициатива е до 500,00 лв.

Финансират се следните приоритети:

 1. Решаване на конкретни социални въпроси;
 2. Повишаване на социалната ангажираност на младите хора за разрешаване на специфичните им проблеми;
 3. Преодоляване на социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани групи, социална интеграция;
 4. Насърчаване на доброволческата дейност, междукултурно и междуетническо сътрудничество, утвърждаване на национални традиции и европейски практики;
 5. Екология;
 6. Развитие на демокрацията и защита на човешките права;
 7. Туризъм и спорт.

Могат да кандидатстват неправителствени организации, работещи в сферата на младежките дейности, осъществяващи дейност на територията на Община Смолян, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в обществена или частна полза.