> Начало > Новини > НА СРЕЩА В ГРЪЦКАТА ОБЩИНА АВДИРА ОБСЪДИХА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТА: „БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В РОДОПИТЕ И ЕЗЕРО

НА СРЕЩА В ГРЪЦКАТА ОБЩИНА АВДИРА ОБСЪДИХА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТА: „БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В РОДОПИТЕ И ЕЗЕРОТО ВИСТОНИДА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ АКТИВНО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

15.11.2012

 

„Биоразнообразието в  Родопите и езерото Вистонида – предпоставка за икономически  растеж чрез активно териториално сътрудничество“


 

 

В гръцката община Авдира се състоя работна среща и пресконференция във връзка с изпълнението на проект: БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В РОДОПИТЕ И ЕЗЕРОТО ВИСТОНИДА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ АКТИВНО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, финансиран по програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“.  

В срещата участваха Марин Захариев, заместник-кмет на община Смолян и членове на екипа на проекта. От страна на партньора община Авдира, участие взеха кмета Василис Чолакидис, служители в общинската администрация и представители на екипа на проекта от гръцка страна.
На работната среща бе обсъден напредъка по проекта по конкретните дейности, за които отговаря всеки от партньорите.

Беше обсъден и конкретен план за успешното му приключване. Партньорите посетиха информационния център за езерото Вистонида и центърът за екологично обучение в Селино, както и инспектираха строителството на дървения мост с дължина 450 м., който се финансира по проекта.

Проведена бе пресконференция за местните печатни и електронни медии. Журналистите проявиха интерес към проекта и към взаимодействието между партньорите. Чолакидис и Захариев представиха дейностите в Авдира и Смолян и отговориха на въпросите на журналистите относно проекта и сътрудничеството между двете общини.

Припомняме, че проектът, чийто общ бюджет е: 1 159 042,67 Евро касае две защитени местности: „Соскучански дол”, буферна зона на резерват „Сосковчето” и езерото Вистонида, защитена зона по Натура. И двата обекта имат значителна екологична стойност, представлявайки хабитати на редица защитени растителни и животински видове. Езерото Вистонида е най-голямото в Тракия с площ около 42 000 хектара и е един от основните водни басейни в Родопската планинска верига. 

Тук се срещат над 320 вида птици, сред които множество редки и защитени екземпляри, редки видове орли, пеликани, ибиси, костенурки, както и постоянна популация от 5000 розови фламинго.
Основните дейности по проекта са свързани с изграждане на инфраструктура, необходима за двете общини в България и Гърция.

Община Смолян като водещ партньор изгражда: Посетителски информационен център: Двуетажна сграда в традиционен за Родопите стил със зала за обучения и семинари и експозиционна площ както и ремонт на път до Посетителски информационен център. Включва укрепителни съоръжения на временен горски път, осигуряващ достъп до екопътека „Каньон на водопадите”. Цялостно се рехабилитира еко-пътека „Каньон на водопадите” в защитена местност „Соскучански дол”, укрепват се и се обезопасяват съществуващите съоръжения. Община Авдира изгражда дървен мост с дължина 450м. за осигуряване на достъп до съоръжение за наблюдение на птици в езерото Вистонида. Инвестиционните дейности са придружени от мерки за популяризиране и повишаване на привлекателността на природните ресурси в двете защитени местности.

Промоционален филм ще представя проекта и двете защитени местности, ще има общ уебсайт. Разработва се специализирана обучителна програма за провеждане на реципрочни обучения, насочени към ученици и студенти в трансграничния регион. Предстои и провеждането на конференция по въпросите на биоразнообразието и опазването на околната среда.

 

“Тази публикация е създадена в рамките на проект 8459 „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида – предпоставка за икономически растеж, чрез активно териториално сътрудничество ”, с акроним BORDER ACT,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”