> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 427 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 427 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010
ОТНОСНО:  Удостояване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Арда със “Златен плакет на Община Смолян”   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание Раздел ІІ от Правилника за отличията на Община Смолян   Р Е Ш И:   1.      Удостоява ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Арда със “Златен плакет  на Община  Смолян”. 2.      Отличието да се връчи от Кмета на Общината или от упълномощено от него лице на тържеството за честване 140-годишнината на учебното заведение. 3.      Удостояването на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Арда със “Златен плакет  на Община  Смолян” да бъде вписано в Почетната книга на Общината.