> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 426 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 426 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.05.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 29

28.05.2010
ОТНОСНО: Удостояване на Любомир Спиридонов Левчев със званието „Почетен гражданин на Смолян”   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл.21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Раздел І, чл. 3 и чл. 4 от Правилника за отличията на Община Смолян   Р Е Ш И: 1.      Удостоява Любомир Спиридонов Левчев със званието „Почетен гражданин на Смолян”. 2.      Отличието да се връчи от Кмета на Общината или от упълномощено от него лице при подходящ случай. 3.      Удостояването на Любомир Спиридонов Левчев със званието „Почетен гражданин на Смолян”да бъде вписано в Почетната книга на Общината.