> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 425 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 425 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 28

29.04.2010
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската и квотите на Община Смолян от областната и републиканската транспортни схеми, утвърждаване на изискванията, критериите и начина на провеждане  Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за автомобилните превози и в изпълнение на чл. 17, чл. 18 и чл. 19 от Наредба № 2 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили     Р Е Ш И:    І. Обявява конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени общинска и съответни квоти от областна и републиканска транспортни схеми, както следва: Предмет на конкурса: Възлагане на обществен превоз на пътници по Общинската и квотите от Областната и Републиканската транспортни схеми. Основание: чл. 19, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, чл. 17 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Възложител: Община Смолян Вид на процедурата: Конкурс за възлагане на обществен транспорт ІІ. Приема Пакетите за комбинирани автобусни линии /Приложение № 1/ ІІІ. Приема следните изисквания: а/ Квалификационни изисквания към кандидатите Ø      Да са регистрирани по Търговския закон; Ø      Да притежава Лицензия за обществен превоз на пътници на територията на  Република България, издадена в съответствие със Закона за автомобилните превози; Ø      Да притежават свидетелства за регистрация на всички автобуси; Ø      Да притежават свидетелства за транспортна годност на всички автобуси; Ø      Да притежават валидна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност” за всички МПС и застраховка „Злополука на пътниците в обществения превоз”; Ø      Да има назначено лице, което притежава свидетелство за професионална компетентност; Ø      Да притежава собствена или наета сервизна и гаражна база, с необходимия брой автобуси, предвидени в пакета, намираща са на територията на общината; Ø      Да има създадена организация за извършване на предпътен технически преглед на автобусите и предпътен медицински преглед на водачите. б/ Технически изисквания към автобусите -         Технически изисквания към градски автобуси Тип автобус – класове І, ІІ и А Ø      с места за сядане не по малко от 30 бр., без мястото на водача; Ø      обща пътниковместимост не по-малка от 60 пътника и място за един правостоящ пътник не по малко от 0.125 кв.м.; Ø      с най-малко две автоматично отварящи/затварящи се врати; Ø      оборудван с тръбна арматура за захващане на пътниците с висящи ръкохватки; Ø      със съответните осветителна, отоплителна и вентилационна системи; Ø      с под с противоплъзгащо покритие; Ø      с указатели за  номера на линията и маршрутите – един челен, един страничен и един заден за номера на линията. -         Технически изисквания към градските автобуси по допълнителните автобусни линии  /маршрутки/ Тип автобус – класове А и В Ø      с места за сядане не по малко от 10 бр., без мястото на водача; Ø      обща пътниковместимост не по малка от 25 пътника; Ø      оборудван с тръбна арматура за захващане на пътниците с висящи ръкохватки; Ø      със съответната осветителна, отоплителна и вентилационна система; Ø      с под с противохлъзгащо покритие; Ø      с указател за номера на линията и маршрута – един челен, един страничен и един заден за номера на линията. -         Технически изисквания към междуселищните автобуси С еднопосочна дължина до 40 км. – Автобуси всички класове С еднопосочно дължина над 40 км. – Автобуси класове ІІ, ІІІ и В, при наличия на багажно отделение с достъп отвън Ø      места за сядане – съгласно Приложение № 2; Ø      с най малко една автоматично отваряща/затваряща се врата; Ø      със съответната осветителна, отоплителна и вентилационна системи; Ø      с под с противохлъзгащо се покритие; Ø      за курсовете с дължина над 100 км. – климатик и видеосистема; Ø      с указатели за маршрутите – един преден и един страничен. Забележка: Като неразделна част от изискванията конкретно за всяка линия да се приема Приложение № 2 за Предложение за изисквания за брой места за автобусите, с които ще се участва в конкурса за възлагане на обществен превоз на пътниците по общинската и квотите на община Смолян от областната и републиканската транспортни схеми. в/ Изисквания за качество Ø      Кандидатите да спазват стриктно утвърдените маршрутни разписания; Ø      Превозните средства да отговарят на изискванията за транспортна годност; Ø      Да притежават необходимия брой изискуеми автобуси по категории и класове за извършване на  всяка от линиите на пакета, за който кандидатстват; Ø      Да притежават поне  по един резервен автобус за съответните видове автобуси в  пакета, за който кандидатстват; Ø      Превозните средства да отговарят на санитарно-хигиенните и екологични норми, в съответствие с нормативните актове при превоз на пътници; Ø      Превозните средства да отговарят на нормативите за относителния дял на курсовете, изпълнявани  с автобуси  за превоз на трудноподвижни лица; Ø      Превозните средства за линиите от Републиканската транспортна схема да бъдат снабдени с климатик. ІV. Приема следните критерии за оценка на предложенията:   1.      Екологичност на превозните средства /EVRO/;             EVRO 5 – получават   10 точки             EVRO 4 – получават    8 точки             EVRO 3 – получават    5 точки             EVRO 2 – получават    3 точки             EVRO 1 – получават    1 точка             Без EVRO – 0 точки Доказва се със Сертификат за екологичност. Оценява се всеки автобус в пакета по отделно и се формира средна аритметична оценка за целия пакет. 2.       Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация /в това число и резервните/:          а/ Възраст от 0 до 1 години – 10 точки          б/ Възрастов състав от 1 до 3 години – 8 точки          в/ Възрастов състав от 3 до 5 години – 7 точки          г/ Възрастов състав от 5 до 8 години – 5 точки           д/ Възрастов състав от 8 до 10 години – 3 точки          е/ над 10 години – 1 точка Доказва се със Свидетелството за регистрация – по първа регистрация. Оценява се всеки автобус в пакета по отделно и се формира средно аритметична оценка за целия пакет. 3. Наличие на собствен или нает автобусен парк: а/ за собствен автобусен парк, или финансов лизинг – 10 точки; б/ за нает със срока на договора автобусен парк, или оперативен лизинг – 7 точки. Доказва се със Свидетелството за регистрация или Договорите за финансов или оперативен лизинг. Оценява се всеки автобус в пакета по отделно и се формира средно аритметична оценка за целия пакет. 4. Наличие на гаражна площ в гр. Смолян, съответстваща на броя автобуси в пакета. а/ при собствена гаражна площ – 10 точки  б/ при наета гаражна площ – 7 точки Доказва се с нотариален акт – за собствена или с нотариално заверен договор за наем за срок равен или по-голям от срока на възлагане – за наета гаражна площ /минимум 40 кв.м за 1 брой автобус/. Оценява се за всеки автобус в пакета по отделно и се формира средно аритметична оценка за целия пакет. 5. Наличие на сервизна база в гр. Смолян, съответстваща на броя автобуси в пакета за поддържане и ремонт на превозните средства      а/ при собствена сервизна база – 10 точки; б/ при наета сервизна база – 7 точки.  Доказва се с нотариален акт – за собствена база или с нотариално заверен договор за наем за срок равен или по-голям от срока на възлагане – за наета база. Оценява се за всеки пакет по отделно. 6. Предлагани цени на превоза /не по-високи от установените към момента на обявяване на конкурса/. 6.1. за междуселищните линии – тарифна ставка на пътникокилометър. а/ предложена най-ниска цена – 10 точки б/ следващите посочени цени се оценяват, като пропорционално на посочената по ниска цена на предложената се намалява максималният брой точки. 6.2. за градските линии – предложена цена на билет. а/ предложена най-ниска цена – 10 точки; б/ следващите посочени цени се оценяват, като пропорционално на   посочената по ниска  цена се намалява максималния брой точки. Доказва се с оферта за предлаганите цени за всяка линия в пакета по отделно. Оценява се пропорционално на най-ниската посочена цена отделно за всяка линия и средно аритметично за пакета. Забележка: 1. За междуселищните линии в договора се приемат посочените цени – тарифна ставка на пътникокилометър. 2. За договорена цена на билета за градския транспорт се приема средноаритметичната от предложената от спечелилите участници на градските линии, след утвърждаването й от Общинския съвет. 3.  Договорената цена е валидна не по-малко от 1 година. 4. Промяна на договорените цени се допуска по изключение при съществено изменение на икономическите условия, като всяка от страните може да инициира такава промяна, след подробна обосновка на новата цена, която се утвърждава от Общинския съвет. 7. Професионален опит на превозвача – изпълнител на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми. а/ опит над 5 години – 10 точки; б/ опит от 3 до 5  години – 7 точки; в/ опит от 1 до 3 години – 5 точки г/ опит до 1 година – 3 точки д/ без опит – 0 точки Доказва се с Референция от предишен или сегашен възложител. Оценява се според годините, посочени в Референцията. 8. Адрес на управление на кандидата: а/ адрес на управление на територията на община Смолян /като кандидатът трябва да е регистриран минимум шест месеца преди обявената дата за провеждане на конкурса;  ако кандидатът е сдружение, изискването се отнася и за участниците в него/ – 10 точки; б/ адрес на управление на територията на друга община – 7 точки; Доказва се с Удостоверениe за съдебна регистрация. Оценява се според Удостоверението за регистрация. 9. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица: а/ всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица получава  5 точки; б/ необорудваните превозни средства получават 0 точки; Доказва се със Свидетелството за регистрация и наличие на оборудването при индивидуалната проверка на автобусите. Оценява се за всеки автобус в пакета по отделно и се формира средно аритметична оценка за целия пакет. 10.  В хода  на конкурса комисията да извърши оглед на предложените за участие автобуси в съответните им бази и да оцени: а/ комфортност /наличие на работещи климатик и видеостистема и предложени допълнителни услуги на превозните средства – до 5 точки общо; б/ състояние на външния вид и салона на автобусите в съответния пакет – до 5 точки.       V. Приема следния начин на оценка и класиране на кандидатите: 1.Оценката на кандидатите се извършва по точковата система, съобразно определения брой точки за всеки критерий. Когато се оценяват отделните автобуси, участващи в конкурса, се взема средно аритметичния брой точки. 2.Кандидатите се класират по низходящ ред за всеки отделен пакет, съгласно условията на чл. 24, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2/2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили. VІ. Определя състава на комисията по провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения: -         Представители на Общината – 3; В т.ч. правоспособен юрист -         Представител на ИА ”Автомобилна администрация”; -         Представител на ОДП – Смолян, сектор „Пътна полиция”; -         Представител на НАП – клон Смолян; -         Представител на браншовите организации в областта на транспорта; и упълномощава Кмета на Общината за назначаване на същата. VІІ. Конкурсът се провежда за срок от 8 години. VІІІ. Определя цена за участие в конкурса – 300 лв. ІХ. Определя парична или банкова гаранция за цена за добросъвестно изпълнение на договора – 15 000 лв. Х. Общинският съвет делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на Кмета на Община Смолян.