> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 424 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 424 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 28

29.04.2010
ОТНОСНО: Утвърждаване на общинската транспортна схема и маршрутните разписания на градските и междуселищните автобусни линии   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за автомобилните превози и в изпълнение на чл. 7 и чл. 8 от Наредба № 2 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили     Р Е Ш И:   1.      Утвърждава общинската транспортна схема и маршрутните разписания на градските и междуселищните автобусни линии.