> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 423 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 423 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 28

29.04.2010
ОТНОСНО: Предоставяне на ливади, мери и пасища, стопанисвани от Община Смолян, намиращи се в землищата на селата Смилян и Кутела и Мугла за ползване под наем от земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37 „о” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с разпоредбите на чл. 19, ал.  1, ал. 8, чл. 37 „п” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  Р Е Ш И:                 I.      Дава съгласие за предоставяне под наем за срок от една година на ливада, мери и пасища, стопанисвани от Община Смолян, на земеделски производители, животновъди, както следва: 1.      За землището на с. Кутела: а) Калоян Романов Соколов, овцевъд, да ползва площите описани в Табл. 1;                                                                                                                                            2.      За землището на с. Смилян: а) Асан Еминов Гюров, овцевъд, да ползва площите описани в Табл.2;       3.      За землището на с. Мугла: а) Сдружение „Съюз за алтернативно земеделие в Родопите” – гр. Смолян, да ползва площите описани в Табл.3.               II.      Правилата за ползването на предоставяните под наем общински мери и пасища за отглеждане на пасищни животни и поддържането им в добро земеделско и екологично състояние да са съгласно Решение № 605/14.05.2007 г. на Общински съвет – Смолян.          III.      Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице да сключи договори за наем с определените наематели.         IV.      При констатиране на допуснати от наемателите нарушения на правилата за ползване на общинските ливади, мери и пасища да се извършва изземване на верифицираните площи, съгласно чл. 34 от ЗСПЗЗ, като нарушителите биват лишавани от възможността за повторно ползване на ливади, мери и пасища стопанисвани от Община Смолян.  
  1. Приложение - Таблици