> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 422 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 422 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 28

29.04.2010
ОТНОСНО:  Предложение за закриване на кметство с. Левочево   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, т. 1 и чл. 30 от Закона за административно-териториално устройство на Република България   Р Е Ш И:   1.      Закрива кметство с. Левочево поради липса на условието по чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториално устройство на Република България, обуславящо статута на кметство. 2.      Решението да се изпрати чрез областния управител на област Смолян за обнародване в „Държавен вестник”. 3.      Препис от решението да се изпрати до Общинска избирателна комисия за местни избори за своевременно информиране на Централната избирателна комисия за местни избори.