> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 421 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 421 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 28

29.04.2010
ОТНОСНО:  Актуализация на бюджета на Община Смолян за 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинските бюджети   Р Е Ш И:   1.      Актуализира бюджета на Община Смолян за 2010 година, като променя Приложение № 2 към Решение № 393/15.02.2010 година на Общински съвет – Смолян.