> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 420 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 420 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 28

29.04.2010
ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот № 15130 от землището на с. Гела, община Смолян, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за изпълнение на обект от техническата инфраструктура   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян– ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 4, т. 5, чл. 25, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  Р Е Ш И:   1.      Обявява от общинска публична в общинска частна собственост имот № 15130 с площ 0.478 дка, при граници: имоти № 15128, № 15129, № 15133, № 15134 и № 15152 от землището на с. Гела, местност „Въгларниците”, видно от скица  № ФО2385/17.02.2009 г. 2.      Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на имот № 15130 с площ 0.478 дка, при граници: имоти № 15128, № 15129, № 15133, № 15134 и № 15152 от землището на с. Гела, местност „Въгларниците”, видно от скица № ФО2385/17.02.2009 г. Определя срок на валидност – 3 /три/ години на предварителното съгласие за промяна на предназначението на имота. 3.      Дава съгласие за предоставяне на имот № 15130 с площ 0.478 дка от землището на с. Гела, местност „Въгларниците” за изграждане на водоем, явяващ се част от проект „Външен водопровод, водоем и вътрешна водопроводна мрежа на с. Гела, община Смолян”. 4.      Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия по изпълнение на горните решения. 5.      Допуска предварително изпълнение на решенията на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.