> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 419 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 419 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 28

29.04.2010
ОТНОСНО: Удостояване на Професионална гимназия по строителство “Никола Й. Вапцаров” гр. Смолян със „Златен плакет на Община Смолян”   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание Раздел ІІ от Правилника за отличията на Община Смолян    Р Е Ш И:   1.      Удостоява Професионална гимназия по строителство „Никола Й. Вапцаров” гр. Смолян със „Златен плакет на Община Смолян”. 2.      Отличието да се връчи от Кмета на Общината или от упълномощено от него лице на тържествата за честване 50-годишнината на учебното заведение. 3.      Удостояването на Професионална гимназия по строителство „Никола Й. Вапцаров” гр. Смолян със „Златен плакет на Община Смолян” да бъде вписано в Почетната книга на Общината.