> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 417 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 417 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 917.297 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 211 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено обсъждане на основание чл. 121, ал. 1 от Закона за устройство на територията от 27.01.2010 година    Р Е Ш И:   1.      Допуска промяна на предназначението на част от УПИ ХХІ – За озеленяване в кв. 211 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян с образуване на нов УПИ – За жилищно строителство с кадастрален № 917.297  по кадастралната карта на гр. Смолян, при граници: УПИ ХХІ – За озеленяване, ХІІ – 2141, 2142 и улична регулация.