> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 416 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 416 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 918.301 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 2 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено обсъждане на основание чл. 121, ал. 1 от Закона за устройство на територията от 27.06.2008 година    Р Е Ш И:   1.      Допуска промяна предназначението на част от Урегулиран поземлен имот І – Озеленяване и гаражи, като за част от същия се обособява нов УПИ – За жилищно строителство за имот с кадастрален № 918.301 в кв. 2 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част, при граници: УПИ І – Озеленяване и гаражи и улична регулация.