> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 415 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 415 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 926.79 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 95а по плана на гр. Смолян, кв. Устово   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено обсъждане на основание чл. 121, ал. 1 от Закона за устройство на територията от 27.08.2009 година   Р Е Ш И:   1.      Допуска промяна на предназначението на част от УПИ ІІ – Озеленяване с присъединяване към УПИ  926.79, 926.88 база за черни и цветни метали и разкомплектоване на автомобили в кв. 95а  по плана на гр. Смолян, кв. Устово с кадастрален № 926.79 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово, при граници: УПИ ІІ – Озеленяване, УПИ І – За разширение на ЗККЕК „Комуна” и улица „Александър Македонски ”.