> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 414 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 414 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален № 919.346 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 4 по плана на гр. Смолян, кв. Райково   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено обсъждане на основание чл. 121, ал. 1 от Закона за устройство на територията от 21.12.2009 година    Р Е Ш И:   Допуска промяна на предназначението на част от УПИ ХХІІ – Озеленяване и детска площадка с присъединяване към УПИ ХІХ – 2505 за жилищно строителство в кв. 4 по плана на гр. Смолян, кв. Райково с кадастрален № 919.346 по кадастралната карта на гр.Смолян, кв. Райково, при граници: УПИ ХVІІІ, УПИ ХХ – 634, ХХІІ – Озеленяване и детска площадка, УПИ ХХІІІ– 655, УПИ ХХV – 2501, УПИ – За озеленяване и улица „Соколица”.