> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 413 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 413 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО:  Промяна предназначението на поземлени имоти с кадастрални №№ 917.324 в кв. 216 и 917.284 в кв. 213  предвидени  в устройствения план за озеленени площи по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено обсъждане на основание чл. 121, ал. 1 от Закона за устройство на територията от 27.01.2010 година   Р Е Ш И:   1.      Допуска промяна на предназначението на част от УПИ VІІІ – За озеленяване в кв. 216 се образува нов УПИ за жилищна сграда и обществено обслужване с кадастрален № 917.324 по кадастралната карта на гр. Смолян, при граници: УПИ VІІ, УПИ ІV и VІІ І– За озеленяване и улична регулация. 2.      Допуска промяна на предназначението на част от УПИ ІV – Озеленяване в кв. 213 се образува нов УПИ – За обществено обслужване с кадастрален № 917.284  по кадастралната карта на гр. Смолян, при граници: УПИ ІІІ, УПИ ІV – Озеленяване  и улична регулация.