> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 412 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 412 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО: Предоставяне на част от поземлен имот № 005020 от плана за земеразделяне на землището на с. Чокманово, публична общинска собственост, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за изграждане на транспортен достъп   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, поради не изпълнено условие на чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи   Р Е Ш И:   1.      Не приема предложението за решение по докладната записка относно предоставяне на част от поземлен имот № 005020 от плана за земеразделяне на землището на с. Чокманово, публична общинска собственост, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за изграждане на транспортен достъп.