> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 411 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 411 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО: Предоставяне на част от поземлен имот № 69345.10.442 по кадастралната карта на с. Стойките, община Смолян, публична общинска собственост, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за учредяване на право на строеж за поставяне на стълб за високо напрежение върху имот – частна общинска собственост   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, поради не изпълнено условие на чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи   Р Е Ш И:   1.      Не приема предложението за решение по докладната записка относно предоставяне на част от поземлен имот № 69345.10.442 по кадастралната карта на с. Стойките, община Смолян, публична общинска собственост, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за учредяване на право на строеж за поставяне на стълб за високо напрежение върху имот – частна общинска собственост.