> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 410 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 410 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот № 15130 от землището на с. Гела, община Смолян, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за изпълнение на обект от техническата инфраструктура   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, поради не изпълнено условие на чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи   Р Е Ш И:   1.      Не приема предложението за решение по докладната записка относно предоставяне на поземлен имот № 15130 от землището на с. Гела, община Смолян, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за изпълнение на обект от техническата инфраструктура.