> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 408 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 408 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО: Предоставяне на ливади, мери и пасища, стопанисвани от Община Смолян, намиращи се в землищата на град Смолян и селата: Сивино, Гела, Широка лъка и Момчиловци за ползване под наем от земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, ал. 8, чл. 37 „п” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с разпоредбите на  чл. 37 „и” и чл. 37 „о” от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи   Р Е Ш И:                 I.      Дава съгласие за предоставяне под наем за срок от една година на ливади, мери и пасища, стопанисвани от Община Смолян, на земеделски производители, животновъди, както следва: 1.      За землището на с. Сивино: а) Десислава Юриева Манолева, овцевъд, да ползва площите описани в Табл. 1;   2.      За землището на с. Гела: а) Георги Атанасов Данчев, коневъд, да ползва площите описани в Табл. 2;    б) Нетка Иванова Данчева, овцевъд, да ползва площите описани в Табл. 3;     в) Йорданка Василева Герзилова, овцевъд, желае да ползва площите описани в Табл. 4;     г) Милка Тодорова Механджийска, коневъд, желае да ползва площите описани в Табл. 5;    3.      За землището на с. Широка лъка: а) Нетка Иванова Данчева, овцевъд, да ползва площите описани в Табл. 6;    4.      За землището на с. Момчиловци: а) Костадин Иванов Петелков, представляващ “Сдружение на овцевъдите – Езерото” – с. Момчиловци, да ползва площите описани в Табл. 7;    б) Христо Костадинов Мърхов, член на “Сдружение на овцевъдите – Езерото”– с. Момчиловци, да ползва площите описани в Табл. 8;      5.      За землището на гр. Смолян: а) Иван Димитров Механджийски, говедовъд, да ползва площите описани в Табл. 9;                 II.      Правилата за ползването на предоставяните под наем общински мери и пасища, за отглеждане на пасищни животни и поддържането им в добро земеделско и екологично състояние да са съгласно Решение № 605/14.05.2007 г. на Общински съвет – Смолян.          III.      Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице да сключи договори за наем с определените наематели.         IV.      При констатиране на допуснати от наемателите нарушения на правилата за ползване на общинските ливади, мери и пасища да се извършва изземване на верифицираните площи, съгласно чл. 34 от ЗСПЗЗ, като нарушителите биват лишавани от възможността за повторно ползване на ливади, мери и пасища стопанисвани от Община Смолян.  
  1. Таблици за използваните площи