> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 407 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 407 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО:  Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от ЗС   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36 от Закона за собствеността във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинска собственост във връзка с чл. 41 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество   Р Е Ш И:   1.      Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Смолян и Митко Захариев Сираков върху самостоятелен обект с идентификатор № 67653.926.5.37 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, пет, точка, три, седем), чрез изкупуване  на общинската част от 8 кв.м., представляваща 8/28 (осем, върху двадесет и осем) идеални части с обща площ 28 (двадесет и осем) кв.м., при граници: п.и. № 67653.926.343 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, три, четири, три), № 67653.926.5.36(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, пет, точка, три, шест), № 67653.926.5.38 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, пет, точка, три, осем) по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед 300-5-66 от 11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК на пазарна стойност 1 619,78 лева (хиляда шестстотин и деветнадесет лева и седемдесет и осем стотинки) с ДДС. 2.      Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно извършване на цитираната продажба.