> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 406 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 406 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО:  Продажба на имоти – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публично оповестени конкурси                   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество   Р Е Ш И: 1.      Приема справедлива пазарна стойност за Имот кад. № 67653.920.324 с площ 340 кв. м., по кадастрална карта на гр. Смолян, представляащ в УПИ ХХІХ – 1134, кв. 48 по ПУП на гр. Смолян, кв. Райково, при граници на имота: имот кад. № 67653.920.323, № 67653.920.329, № 67653.920.459, № 67653.929.461 и № 67653.921.482, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1246/29.05.2007 г., като първоначална в публично оповестения конкурс в размер на 56 600 (петдесет и шест хиляди и шестстотин) лева, без ДДС. 1.1. Определя следните условия на публично оповестения конкурс: 1.1.1. Минимална конкурсна цена – не може да бъде по-ниска от първоначално приетата в т. 1; 1.1.2. Инвестиции, които ще се вложат в имота, след продажбата му в срок от   3 /три/ години от датата на сключване на договора; 1.1.3. Работни места – разкриване на нови работни места за срок от 3 /три/ години от датата на сключване на договора;             1.1.4. На основание чл. 20 и 21 от Закона за паметниците на културата и музеите, Националния институт за паметниците на културата съгласува ПУП – ПРЗ и РУП  за УПИ ХХІХ – 1134, кв. 48 по плана на кв. Райково, гр. Смолян. Това условие е необходимо да се изпълни тъй като в непосредствена близост до подлежащия  на застрояване имот се намира Пангаловата къща – архитектурно-художествен паметник на културата с категория „национално значение”, ДВ, бр. 25/1998г. Всички последващи фази на проектиране подлежат на съгласувателно разглеждане в НИПК. 2.      Приема справедлива пазарна стойност за Имот кад. № 67653.920.459 с площ  228 кв. м., по кадастрална карта на гр. Смолян, представляащ в УПИ ХХХ, кв. 48 по ПУП на гр. Смолян, кв. Райково, при граници на имота: имот кад. № 67653.920.461, № 67653.920.324, № 67653.920.329, № 67653.929.460, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1245/29.05.2007 г., като първоначална в публично оповестения конкурс в размер на 37 960 (тридесет и седем хиляди деветстотин и шестдесет) лева, без ДДС. 2.1. Определя следните условия на публично оповестения конкурс: 2.1.1. Минимална конкурсна цена – не може да бъде по-ниска от първоначално приетата в т. 2; 2.1.2. Инвестиции, които ще се вложат в имота, след продажбата му в срок от             3 /три/ години от датата на сключване на договора; 2.1.3. Работни места – разкриване на нови работни места за срок от 3 /три/ години от датата на сключване на договора;            2.1.4. На основание чл. 20 и 21 от Закона за паметниците на културата и музеите, Националния институт за паметниците на културата съгласува ПУП – ПРЗ и РУП  за УПИ ХХХ, кв. 48 по плана на кв. Райково, гр. Смолян. Това условие е необходимо да се изпълни тъй като в непосредствена близост до подлежащия  на застрояване имот се намира Пангаловата къща – архитектурно-художествен паметник на културата с категория „национално значение”, ДВ, бр.25/1998г. Всички последващи фази на проектиране подлежат на съгласувателно разглеждане в НИПК. 3.      Приема справедлива пазарна стойност за Имот кад. № 67653.925.466 с площ 75 кв. м. по кадастрална карта на гр. Смолян, кв. Устово, представляващ Урегулиран поземлен имот ХІV – За обществено обслужване с начин  на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), при граници: имот кад. № 67653.925.326, № 67653.925.154 и № 67653.925.443, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1501/21.12.2009 г., като първоначална в публично оповестения конкурс в размер на 12 100 (дванадесет хиляди и сто) лева, без ДДС. 3.1. Определя следните условия на публично оповестения конкурс: 3.1.1. Минимална конкурсна цена – не може да бъде по-ниска от първоначално приетата в т. 3; 3.1.2. Инвестиции, които ще се вложат в имота, след продажбата му в срок от 3 /три/ години от датата на сключване на договора; 3.1.3. Работни места – разкриване на нови работни места за срок от 3 /три/ години от датата на сключване на договора. 4.      Открива процедура за продажба чрез публично оповестени конкурси на гореописаните имоти – частна общинска собственост. 5.      Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице да извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането на публично оповестените конкурси, да утвърди спечелилите участници и след заплащане на цената да подпише договори за продажба.