> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 405 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 405 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО:  Обявяване на имоти за публична общинска собственост   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с § 7, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество   Р Е Ш И:   1.      Обявява поземлен имот с идентификатор № 67653.34.307 с начин на трайно ползване: язовир при граници: 67653.34.39; 67653.34.43; 67653.34.58; 67653.34.61; 67653.34.51; 67653.34.62; 67653.34.47; 67653.34.46; 67653.34.45; 67653.34.28 с обща площ 54 869 кв.м. за публична общинска собственост. 2.      Обявява поземлен имот с идентификатор № 67653.29.305 с начин на трайно ползване: езеро при граници: 67653.29.1; 67653.28.352; 67653.448.22 с площ 5 374 кв.м. за публична общинска собственост. 3.      Обявява поземлен имот с идентификатор № 67653.29.304 с начин на трайно ползване: езеро при граници: 67653.29.1; 67653.448.22 с площ 15 707 кв.м. за публична общинска собственост.