> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 404 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 404 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане – гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и § 28 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година   Р Е Ш И:   1.      Предоставя безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане– Смолян към Министерство на труда и социалната политика част от имот – публична общинска собственост – офиси от № 401 до № 421, на ІV-ти етаж с обща площ 850 кв.м. и помещение на ІІ-ри етаж с обща площ 30 кв.м. и съответните общи части в източното крило на сградата на Община Смолян,  находяща се в УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян – Ц.Ч., с административен адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 12, актувана с Акт за публична общинска собственост № 430/15.01.2001 г., за срок от 5 години. 2.      Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за безвъзмездно управление за срок от 5 /пет/ години на гореописаните помещения.