> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 402 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 402 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на реконструирана масивна сграда с нова пристройка, находяща се в УПИ VІІІ – За обществено обслужване /бивше ІІІ ОУ ”Мария Иванова – Наталия”/, кв. Райково и реконструирана масивна сграда /бивша ЦДГ № 11/, находяща се в УПИ V – Детски ясли, кв. Райково по реда на Закона за общинската собственост   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян– ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 1, т. 5 и чл. 52, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост   Р Е Ш И:   Отменя Решение № 51/27.03.2008 г. на Общински съвет – Смолян. 2.      Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Министерство на труда и социалната политика за нуждите на Българо – германски център за професионално обучение на масивна сграда с нова пристройка, находяща се в УПИ VІІІ – 2044, кв. 109, гр. Смолян, кв. Райково – За обществено обслужване с промяна предназначението за Център за обучение на кадри, с идентификатор 67653.922.133.1, актувана с Акт за общинска собственост № 414/12.08.2005 г. и реконструирана масивна сграда, находяща се в УПИ V – Детски ясли, преустроени в център за обучение на кадри, кв. 105 по плана на кв. Райково с идентификатор 67653.922.1, актувана с Акт за общинска собственост № 75 от 16.08.1998 година. При отпадане на нуждите от Българо – германския център за професионално обучение, Министерството на труда и социалната политика да върне сградите на собственика – Община Смолян. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде заповед и сключи договор за учредяване безвъзмездното право на ползване.