> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 401 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 401 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО:  Преразглеждане на Решение №704/26.09.2007 г. на Общински съвет – Смолян, с което е учредено безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост УПИ І – За Картинна галерия, кв. 44 по ПУП на с. Широка лъка, община Смолян, ведно с масивна сграда (старо училище)                  Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост Р Е Ш И:   1.      Приема справедлива пазарна стойност за Урегулиран поземлен имот І – За картинна галерия, в кв. 44 по ПУП на с. Широка лъка, община Смолян с площ 580 кв.м., ведно със сграда (старо училище) със застроена площ  192 кв.м., при граници: УПИ ІІ – За църква, улична регулация и река, актуван с Акт за частна общинска собственост № 178/26.07.1999 г. в размер на 9 980 (девет хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без ДДС, в т.ч. земя – 8 200 лева, без ДДС и сграда – 1780 лева. 2.      Открива процедура за продажба на гореописания имот – частна общинска собственост на Пловдивска Света Митрополия и Църковно настоятелство при храм „Успение на Пресвета Богородица” – с. Широка лъка. 3.      Купувачът се задължава да запази външния вид на сградата, която е неразделна част от църковния архитектурен ансамбъл. 4.      Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице да извърши всички необходими процедури по подготовката и продажбата на имота и след заплащане на цената да подпише договор.