> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 400 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 400 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО: Съгласие за участие на Община Смолян в Сдружение с нестопанска цел „ДАНО /SAVE/-център – Момчиловци”, което ще управлява ДАНО/ГЕО център, разкрит по проект „Създаване на съвместен практико-приложен център за образователен, изследователски и други форми на устойчив туризъм и управление на туристическите дестинации” в с. Момчиловци и определяне на представител на Община Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация     Р Е Ш И:   1.      Дава съгласие за участие на Община Смолян в юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза с наименование „ДАНО /SAVE/-център – Момчиловци” за управление на ДАНО/ГЕО център, разкрит по проект „Създаване на съвместен практико-приложен център за образователен, изследователски и други форми на устойчив туризъм, управление на туристическите дестинации и трансгранични дейности в с. Момчиловци”. 2.      Определя Маргарита Георгиева Солакова за представител на Община Смолян в органите на НПО „ДАНО /SAVE/-център – Момчиловци”.